Siirry suoraan sisältöön

Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Tutkinto:
Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tulkki (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yamk Tulkkaustoiminnan kehittäminen ops2023
Yamk Tulkkaustoiminnan kehittäminen ops2020
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Atte Kollanus
 • Lena Segler-Heikkilä
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

18.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Eeva Kiuru
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Matleena Messo
Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää strategian merkityksen, osaa analysoida työelämän muutosten vaikutukset strategiatyöhön ja luoda strategioita tulkkaustoiminnan näkökulmasta
• ymmärtää tulkkausalan yritystoiminnan erityispiirteet ja niiden vaikutuksen liiketoiminnan kehittämiseen
• ymmärtää liiketoiminnan suunnittelun sekä taloudenhallinnan keskeiset käsitteet ja toiminnot
• tietää, miten palveluita tuotteistetaan ja kehitetään, osaa arvioida palveluiden kannattavuutta sekä tuntee tuotteistamisprosessin sekä palvelun laatuun liittyvät keskeiset tekijät
• tietää työn tekemisen erilaiset mallit ja osaa soveltaa niitä omaan toimintaansa sekä yrityksen toimintaan

Sisältö

• strategiatyön prosessit ja strategian luominen
• tulkkausalan yritystoiminnan erityispiirteet ja profiloituminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja tietoturvakysymykset
• yrittäjämäisyys: kannattavan liiketoiminnan perusteet ja taloudenhallinta sekä esimiestyö ja alaistaidot
• palveluiden tuotteistaminen ja tuotteistusprosessi sekä palvelun laadun arvioiminen
• hankinnan periaatteet muuttuvassa yhteiskunnassa ja muuttuvalla alalla sekä kilpailutus

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Lisätiedot

SYV 2.1.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Hanna Saario
 • Karri Soppi
Vastuuopettaja

Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee koulutuksen sisällöt ja toteutustavan
• tunnistaa oman aiemmin hankitun osaamisensa ja osaa analysoida ja todentaa sitä tutkinnon tavoitteiden näkökulmasta
• hallitsee digitaalisissa oppimisympäristöissä opiskelun YAMK-tasoisessa monimuototutkinnossa
• osaa asettaa opinnoilleen tavoitteita ja kehittää omaa ammatillisuuttaan
• osaa kriittisesti analysoida alan tutkimus- ja kehittämistarpeita ja soveltaa opintojaan niiden ratkaisemisessa ja alan innovaatiotoiminnassa

Sisältö

• koulutuksen tavoitteet ja toteutus
• tutkinnon suorittamiseen liittyvät keskeiset opiskelumuodot, digitaaliset oppimisympäristöt, ohjeet ja dokumentit
• opintojen osaamistavoitteiden asettelu ja toteuttaminen omien ammatillisten tavoitteiden kautta sekä aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen pohjalta, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi (AHOT-prosessi)
• ajankohtaisia tulkkausalan kehittämistarpeita ja tulkkaustoiminnan erityiskysymyksiä

Lisätietoja opiskelijoille

Pe 8.9.2023 lähiopetuspäivä Helsingissä klo 10-15-15.45
(Yliopettajien osuus klo 14.15–15.45)

To 5.10. klo 14–14.45 verkossa

To 16.11. yliopettajien tunti 15.45–17.30 verkossa

Lisätiedot

Opintojakson käytyäsi tunnet Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksen (YAMK) sisällöt ja toteutustavat. Tunnistat oman aiemmin hankitun osaamisesi ja osaa analysoida ja todentaa sitä tutkinnon tavoitteiden näkökulmasta.
Hallitset digitaalisissa oppimisympäristöissä opiskelun YAMK-tasoisessa monimuototutkinnossa ja osaat asettaa opinnoillesi tavoitteita ja kehittää omaa ammatillisuuttasi.
Osaat kriittisesti analysoida alan tutkimus- ja kehittämistarpeita ja soveltaa opintojasi niiden ratkaisemisessa ja alan innovaatiotoiminnassa.

Opintojakso sopii kaikille, jotka tarvitsevat kokonaiskuvan Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksesta.

Tarvitset opiskelua varten tietokoneen, kameran ja Zoom-ohjelmiston.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: opiskelija on osallistunut opintojaksoon ja on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistunut opintojaksoon ja/tai hän ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annetussa aikataulussa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Olga Galinski
 • Matleena Messo
 • Virpi Thurén
 • Pirjo Pouttu
Vastuuopettaja

Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa jäsentää ja analysoida yhteiskunnan palvelu-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksia tulkkauspalveluiden järjestämiseen
• osaa kriittisesti analysoida tulkkausalan palvelurakenteita ja prosesseja sekä tehdä kehittämisehdotuksia
• osaa tulkita sekä kriittisesti ja eettisesti soveltaa tulkkauspalveluiden tuottamiseen, työkieliin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja tulkin asiakaskuntiin liittyviä tietoja, lakeja ja säädöksiä
• tuntee työelämän organisointiin liittyviä ratkaisuja

Sisältö

• tulkkauspalveluiden järjestäminen
• työelämän ja -yhteisöjen eettinen professionaalisuus sekä alan kehittämistarpeet
• alaan liittyvä lait ja säädökset
• työelämän organisointi: järjestelmät sekä digitaaliset ratkaisut ja niiden kehittäminen

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Aika ja paikka

Verkko-opetus Zoomissa

To 21.9. klo 14.15–17.30
To 5.10. klo 15.15–17.30
To 19.10. Klo 14.15–17.30
To 2.11. Klo 14.15–17.30

Lisätiedot

Opintojakson jälkeen osaat jäsentää ja analysoida yhteiskunnan palvelu-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksia tulkkauspalveluiden järjestämiseen.
Osaat kriittisesti analysoida tulkkausalan palvelurakenteita ja prosesseja sekä tehdä kehittämisehdotuksia.
Osaat tulkita sekä kriittisesti ja eettisesti soveltaa tulkkauspalveluiden tuottamiseen, työkieliin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja tulkin asiakaskuntiin liittyviä tietoja, lakeja ja säädöksiä.
Tunnet työelämän organisointiin liittyviä ratkaisuja.

Opintojakso sopii tulkkausalan ammattilaisille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut opintojaksoon ja on suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Hylätty: Opiskelija ei osallistunut opintojaksoon ja/tai hän ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä annetussa aikataulussa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
Vastuuopettaja

Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kriittisesti soveltaa laatutyön teorioita ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja periaatteita tulkkauksen alalla
• osaa huomioida kilpailutuksen asettamat vaatimukset laatutyössä ja sen kehittämisessä
• osaa kehittää ja soveltaa palvelun ja toiminnan laadun arviointimenetelmiä sekä hyviä käytäntöjä tulkkausalan asiantuntijana
• osaa arvioida tulkkauksen laatua eri näkökulmista

Sisältö

• laatutyön teoreettiset ja käytännön toiminnan periaatteet
• laatutyön digitaaliset ympäristöt
• toiminnan arviointi, ja kehittäminen
• laatukäsikirja
• tulkkauksen laadun arviointi

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus

Aika ja paikka

Zoomissa
Pe 22.9. klo 10.15–14.00
Pe 6.10. klo 10.15–14.00
Pe 3.11. klo 10.15–11.45
Pe 17.11. klo 10.15–14.00

Lisätiedot

Opintojakson jälkeen osaat kriittisesti soveltaa laatutyön teorioita ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja periaatteita tulkkauksen alalla.
Osaat huomioida kilpailutuksen asettamat vaatimukset laatutyössä ja sen kehittämisessä.
Osaat kehittää ja soveltaa palvelun ja toiminnan laadun arviointimenetelmiä sekä hyviä käytäntöjä tulkkausalan asiantuntijana ja arvioida tulkkauksen laatua eri näkökulmista.
Opintojakso sopii tulkkausalalla työskenteleville ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat päivittää ja lisätä tulkkausalan laatutyön tietoaan ja osaamistaan.

Tarvitset opintojaksoa varten tietokoneen, kameran ja Zoom-ohjelmiston.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

19.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tuottaa ja soveltaa alaa koskevaa uutta tietoa ja innovoida uusia käytänteitä
• osaa lähestyä työelämän tutkimuksellisia kehittämishaasteita monimenetelmällisellä otteella
• osaa soveltaa tulkkausalan tutkimusta ja ammattikäytäntöjen kehittämistä koskevaa tietoa
• osaa laatia tutkimuksellisen kehittämistyön raportin
• osaa viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista
• osaa viestiä kehittämistyön tuloksista kohdennetusti

Sisältö

• tutkimuksellisen kehittämistyön toteuttaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön raportointi
• tutkimuksellisen kehittämistyön asiantuntijaviestintä ja tulosten esittäminen eri medioissa

Esitietovaatimukset

Tutkimuksellinen kehittämistyö 1 (15 op) edellyttää opinnäytetyön hyväksyttyä väliseminaariraporttia ja hyväksyttyä suoritusta opponenttina.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Marianne Nylund
 • Satu Kajander-Unkuri
 • Keijo Piirainen
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Opetusmenetelmät

1) Kirjallisuuskatsaus (tutkimuskysymyksen asettaminen, hakustrategia, kirjallisuushaku)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät)
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Menetelmät:
Opintojakson infoluento
Avainluennot 5 kpl
Luentotallenteet
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta (palautus 3.12.2023 mennessä)
Verkkotentit 4 kpl
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Verkko-opetus (Diakle)

Oppimateriaalit

Kirjallisuuskatsaus:

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen. S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen. P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25(4), 291?301.

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaasa. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. (2. korjattu painos). Turun yliopisto.

Laadullinen tutkimusmenetelmä:

Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus.

Ryynänen, S., Rannikko, A., Hakoköngäs, E., Hohenthal, J., Hänninen, V., Hätilä, J., . . . Varjonen, S. (2021). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uud.lait.). Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Määrällinen tutkimusmenetelmä:

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus. Edita.

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P. & Kimpimäki, K. (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet (1. p.). Sanoma Pro.

Tähtinen, J., Laakkonen, E., Broberg, M. & Tähtinen, R. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2. uudistettu painos.). Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Muu Diaklessa osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien verkkotenttien (2 kpl) vaihtoehtoisena suoritustapana opiskelija voi tehdä kirjallisen soveltavan tehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkossa olevat tentit opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, viimeistään 31.12.2023
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta, palautus 3.12.2023.
Vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla kirjallisen tehtävän palautus 3.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 27.9.2023 klo 15-16 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Avainluennot Zoomissa:

4.10. klo 15-16
10.10. klo 15-16
23.10. klo 15-16
24.10. klo 15-16
31.10. klo 15-16

Itsenäinen työskentely 129 tuntia:

1) Kirjallisuuskatsaus 27 tuntia
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
4) Tutkimusetiikka 24 tuntia
5) Tutkimuksen luotettavuus 24 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 27.9.2022 aloitusinfolla Zoomissa klo 15-16. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelija suorittaa opintojaksoa Diaklessa itsenäisesti edeten seuraavasti:

1) Kirjallisuuskatsaus (oppimistehtävän palautus 3.12. mennessä)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit (4) arviointiasteikko: 0-5
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty/ hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu neljän verkkotentin keskiarvosta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa (soveltava kirjallinen tehtävä): Tehtävä sisältää kaksi osiota, jotka kummatkin arvioidaan 0-5 Diakin arviointikriteerien mukaisesti (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/). Molempien osioiden tulee olla vähintään 1, jotta tehtävä on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Opintojakson arvosana vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla muodostuu kahden verkkotentin ja oppimistehtävän kahden osion keskiarvosta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: verkkotenttien keskiarvo 50-59.9% oikein
2: verkkotenttien keskiarvo 60-69.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: verkkotenttien keskiarvo 70-79.9% oikein
4: verkkotenttien keskiarvo 80-89.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: verkkotenttien keskiarvo 90-100% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

19.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja merkityksen tulkkausalan kehittämistoiminnassa
• osaa hankkia, arvioida ja soveltaa tietoa systemaattisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
• hallitsee tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin kokonaisuudessaan
• osaa suunnitella tulkkausalan kehittämistä edistävän opinnäytetyön

Sisältö

• tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja prosessit
• systemaattinen tiedonhaku osana tutkimukselliseen otteeseen perustuvaa toimintaa
• opinnäytetyön idean työstäminen suunnitelmaksi
• opinnäytetyön suunnitelman esittely ja muiden opiskelijoiden opinnäytetyösuunnitelmien vertaispalautteen antaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön etiikka ja eri toimijoiden roolit

Opetusmenetelmät

Sisältö
• tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja prosessit
• systemaattinen tiedonhaku osana tutkimukselliseen otteeseen perustuvaa toimintaa
• opinnäytetyön idean työstäminen suunnitelmaksi
• opinnäytetyön suunnitelman esittely ja muiden opiskelijoiden opinnäytetyösuunnitelmien vertaispalautteen antaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön etiikka ja eri toimijoiden roolit

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• ymmärtää tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja merkityksen tulkkausalan kehittämistoiminnassa
• osaa hankkia, arvioida ja soveltaa tietoa systemaattisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
• hallitsee tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin kokonaisuudessaan
• osaa suunnitella tulkkausalan kehittämistä edistävän opinnäytetyön

Aika ja paikka

Zoom
Pe 19.1. klo 8.30–10.00
To 8.2. klo 16.00–17.30
Pe 9.2. klo 12.30–15.00
Pe 1.3. klo 8.30–10.00
Pe 3.5. klo 10.15–14.00
Pe 17.5. klo 10.15–14.00

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskeluaikaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
– osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Opintojakson oppimistehtävät kytketään opinnäyteyöhön.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on linkitetty ja julkaistu opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 2 op, joka vastaa työmäärältään 53 tuntia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

06.09.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Jaana Tilli
Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee ja osaa tulkita työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvää lainsäädäntöä
• tietää ja osaa soveltaa omalla kohdallaan ja työyhteisössään ergonomian, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen periaatteita
• osaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti alan työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittää uusia avauksia
• osaa suunnitella keinoja haastavien tilanteiden ja henkilöturvallisuuden hallintaan

Sisältö

• työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvä lainsäädäntö
• oman ja muiden työn, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen
• työnohjaus
• työhyvinvoinnin keinot ja toiminnalliset menetelmät ja niiden kehittäminen
• haastavat tilanteet ja työn henkilöturvallisuuskysymykset

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee ja osaa tulkita työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvää lainsäädäntöä
• tietää ja osaa soveltaa omalla kohdallaan ja työyhteisössään ergonomian, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen periaatteita
• osaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti alan työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittää uusia avauksia
• osaa suunnitella keinoja haastavien tilanteiden ja henkilöturvallisuuden hallintaan

Opintojakson sisältö
• työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvä lainsäädäntö
• oman ja muiden työn, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen
• työnohjaus
• työhyvinvoinnin keinot ja toiminnalliset menetelmät ja niiden kehittäminen
• haastavat tilanteet ja työn henkilöturvallisuuskysymykset

Aika ja paikka

Zoom
Pe 6.9. klo 10.15–14.00
Pe 20.9. klo 10.15–11.45
To 3.10. klo 14.15–17.30
Pe 8.11. klo 10.15–14.00

Lisätiedot

SYV 2.3

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Lena Segler-Heikkilä
Ryhmät
 • Y-S23ttk
  Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tuottaa ja soveltaa alaa koskevaa uutta tietoa ja innovoida uusia käytänteitä
• osaa lähestyä työelämän tutkimuksellisia kehittämishaasteita monimenetelmällisellä otteella
• osaa soveltaa tulkkausalan tutkimusta ja ammattikäytäntöjen kehittämistä koskevaa tietoa
• osaa laatia tutkimuksellisen kehittämistyön raportin
• osaa viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista
• osaa viestiä kehittämistyön tuloksista kohdennetusti

Sisältö

• tutkimuksellisen kehittämistyön toteuttaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön raportointi
• tutkimuksellisen kehittämistyön asiantuntijaviestintä ja tulosten esittäminen eri medioissa

Arviointiasteikko

0-5