Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Health Care, Nursing

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

2024 Nursing degree
2020 Nursing degree
2020 Nursing degree
2020 Nursing degree
2020 Nursing degree
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Sini Hiltunen
Ryhmät
 • A50sh
  A50sh
 • A49sha
  A49sha
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sh
  E49sh
 • F49sh
  F49sh
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • A49nur
  A49nur
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh

Tavoitteet

At the end of the course the student is expected to
• Apply scientific knowledge of family nursing in the nursing care, health promotion and family support of children and adolescents with chronic conditions
• Identify common national and international challenges and societal changes in health promotion and chronic disease management with children and adolescents
• Assess the effectiveness of solution-focused and multidisciplinary family support and nursing
• Support and advice families in using services provided by NGOs, church organisations and low-threshold programmes

Opiskelija
- osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen
- osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa
- osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta
- osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita

Sisältö

• Scientific approaches to family support and nursing
• Key factors of social exclusion and deprivation
• Multidisciplinary networks, child protection, family support and nursing, experts by experience
• Internal and external family structures and dynamics
• Evidence-based health promotion
• Resources for supporting the growth, development and health of children and adolescents
• Service systems and NGOs

- tieteelliset lähestymistavat perhe- ja perhehoitotyössä
- keskeiset syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat tekijät
- moniammatillinen verkostotyö, lastensuojelu, perhe- ja perhehoitotyö, kokemusasiantuntijat
- perheen sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä perhedynamiikka
- näyttöön perustuva terveyden edistäminen
- lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat voimavarat
- palvelujärjestelmät ja järjestöt

Opetusmenetelmät

online course consisting an orientating online lecture, independent studies, a written assignment ( made alone/pairs/groups) and a seminar

Oppimateriaalit

Literature/sources presented at learning platform (Diakle)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The written assignment can be implemented at workplaces.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ects corresponds 27 hours of study

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic. Suitable for professionals (nurse, public health nurse, midwife,social services BA) to updating and deepening their knowledge.

All materials and lessons are in English, the written task can be done also in Finnish.

Lisätiedot

All materials and lessons are in English, but students can do the written task also in Finnish.

Opintojakson nimi suomeksi: Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is evaluated numerically 1-5/ failed. Evaluation is based on assessment of the written assignment and participating the working process.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Sini Hiltunen
Ryhmät
 • A49sha
  A49sha
 • E49sh
  E49sh
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • F49sh
  F49sh
 • A49nur
  A49nur
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh

Tavoitteet

At the end of the course the student is expected to
• Identify and analyse the specificities of clinical care for children and adolescents
• Take into account cultural factors and family diversity in the planning and implantation of clinical nursing care
• Identify and propose development opportunities in nursing care for children, adolescents and families
• Analyse, apply and evaluate national and international evidence-based research resources on the specificities of clinical care for children and adolescents

Opiskelija
- osaa tunnistaa ja arvioida lapsen ja nuoren kliinisen hoidon erityispiirteitä
- osaa huomioida perheiden monimuotoisuuden ja eri kulttuurien vaikutukset kliinisen hoitotyön suunnittelussa ja toteuttamisessa
- osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan lasten ja nuorten lääkehoitoa
- osaa esittää kehittämishaasteita lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön
- osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa lasten ja nuorten hoitotyön kliinisistä erityiskysymyksistä

Sisältö

• Specificities of clinical care for children and adolescents
• Diversity and cultural backgrounds in the nursing care of children, adolescents and families
• Development challenges of children, adolescents and families
• Evidence-based research on the nursing care of children, adolescents and families

- lasten ja nuorten kliinisen hoitotyön erityispiirteet
- lääkehoito
- monimuotoisuus ja eri kulttuurit lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
- lasten, nuorten ja perheiden kehittämishaasteet
- näyttöön perustuva tutkimustieto lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä

Opetusmenetelmät

Lectures, independent studies, online course and portfolio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ects corresponds 27 hours of study

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic. Suitable for professionals (nurse, public health nurse, midwife,social services BA) to updating and deepening their knowledge.

All materials and lessons are in English, but students can do the written task also in Finnish.

Lisätiedot

All materials and lessons are in English, but students can do the written task also in Finnish.


Opintojakson nimi suomeksi: Lasten ja nuorten kliinisen hoitotyön erityiskysymykset.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The Course is evaluated numerically 1-5/failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Sini Hiltunen

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Mari Pulkkinen

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Pori

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Mirja Isoviita

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Pirkko Natri
Ryhmät
 • A49sha
  A49sha
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • A49nur
  A49nur
 • A49sh
  A49sh

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Oppimateriaalit

Can be found in Diakle -platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The internship can be completed in a variety of child, adolescent and family care settings where nurses work.

EU directives:
The internship is carried out in an environment where the goals of the internship competence are possible to achieve.

Partly in Diak’s projects.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 ECTS = 400,5 hours.

The number of training hours includes the orientation / planning, implementation and evaluation of the training in different ways

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic.

CHI04 practical training can only be delivered after all previous practices has been approved.

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical placement is evaluated passed/ failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Hanna Dombret
Ryhmät
 • A49nur
  A49nur

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Oppimateriaalit

Can be found in Diakle -platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The internship can be completed in a variety of child, adolescent and family care settings where nurses work.

EU directives:
The internship is carried out in an environment where the goals of the internship competence are possible to achieve.

Partly in Diak’s projects.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 ECTS = 400,5 hours.

The number of training hours includes the orientation / planning, implementation and evaluation of the training in different ways

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic.

CHI04 practical training can only be delivered after all previous practices has been approved.

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical placement is evaluated passed/ failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Sini Hiltunen
Ryhmät
 • I49sh
  I49sh

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Oppimateriaalit

Can be found in Diakle -platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The internship can be completed in a variety of child, adolescent and family care settings where nurses work.

EU directives:
The internship is carried out in an environment where the goals of the internship competence are possible to achieve.

Partly in Diak’s projects.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 ECTS = 400,5 hours.

The number of training hours includes the orientation / planning, implementation and evaluation of the training in different ways

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic.

CHI04 practical training can only be delivered after all previous practices has been approved.

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical placement is evaluated passed/ failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Mari Pulkkinen
Ryhmät
 • E49sh
  E49sh

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Oppimateriaalit

Can be found in Diakle -platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The internship can be completed in a variety of child, adolescent and family care settings where nurses work.

EU directives:
The internship is carried out in an environment where the goals of the internship competence are possible to achieve.

Partly in Diak’s projects.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 ECTS = 400,5 hours.

The number of training hours includes the orientation / planning, implementation and evaluation of the training in different ways

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic.

CHI04 practical training can only be delivered after all previous practices has been approved.

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical placement is evaluated passed/ failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Pori

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Sinikka Vuorinen
Ryhmät
 • F49sh
  F49sh

Tavoitteet

At the end of the practical training the student is expected to
• Plan, deliver and evaluate evidence-based clinical nursing with children and adolescents according to ethical and economic principles
• Discuss challenges and potential health and wellbeing risks relating to health promotion with children and families
• Work in various family nursing settings in compliance with ethical and professional standards, the values of family nursing, children’s rights, privacy legislation and applicable regulations
• Develop professional competencies in dealing with families from different and individual backgrounds and in different, individual life stages and settings
• Anticipate, identify and analyse factors that can promote families’ inclusion or exclusion, and support and guide families in using multiple services
• Independently administer prescribed medical care under supervision
• Is able to use technological applications and is able to analyze ethical principles related to using technology in care of clients / patients
• Perform professional nursing roles in multi-sectoral and multidisciplinary practice

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida näyttöön perustuvaa lasten ja nuorten kliinistä hoitotyötä eettisten ja taloudellisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa puheeksi lasten, nuorten perheiden terveyden edistämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisia terveys- ja hyvinvointiriskejä
- osaa toimia ammattieettisten periaatteiden, perhehoitotyön arvojen, lasten oikeuksien, tietosuojan ja toimintaa ohjaavien säädösten mukaisesti perhehoitotyön eri toimintaympäristöissä
- osaa kehittää ammatillisia valmiuksiaan kohdata elämänkulun eri vaiheessa olevia sekä yksilöllisistä lähtökohdista tulevia perheitä erilaisissa toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida, tunnistaa ja arvioida perheen osallisuutta lisääviä/syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä tekijöitä ja osaa ohjata ja tukea perhettä eri palveluiden käyttämisessä
- osaa toteuttaa itsenäisesti valvottuna asiakkaalle/potilaalle määrättyä lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologian sovelluksia asiakkaan/potilaan hoidossa ja omahoidossa
- osaa analysoida ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöhön sekä terveysteknologian sovellusten käyttöön liittyviä eettisiä haasteita
- osaa toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä

Oppimateriaalit

Can be found in Diakle -platform.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The internship can be completed in a variety of child, adolescent and family care settings where nurses work.

EU directives:
The internship is carried out in an environment where the goals of the internship competence are possible to achieve.

Partly in Diak’s projects.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 ECTS = 400,5 hours.

The number of training hours includes the orientation / planning, implementation and evaluation of the training in different ways

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic.

CHI04 practical training can only be delivered after all previous practices has been approved.

Lisätiedot

Opintojakson nimi suomeksi: Lasten, nuorten ja perheiden kliinisen hoitotyön syventävä harjoittelu.
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Diakin opetussuunnitelmaa noudattavat suomenkieliset ryhmät tekevät tämän harjoittelun 15 opintopisteen laajuisena. Nursing-ryhmät tekevät tämän harjoittelun opetussuunnitelman mukaisesti 20 opintopisteen laajuisena.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The practical placement is evaluated passed/ failed.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Suvi Vierelä
 • Aino-Maaria Kokkonen
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
• This course contributes to increasing the competence of clinical nursing.
• The competence increases in the medical and surgical context and the medical competence will also consolidate.
• Theoretical knowledge and practical skills in medical-surgical nursing

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Assess and observe changes in the state of health in the medical-surgical patient using the ABCDE mnemonic tool
• Establish a caring relationship with the patient and relatives
• Demonstrate practical skills in medical and surgical nursing
• Utilize the perioperative process when caring for a patient
• Practice caring science in the clinical context
• Give an oral report using the ISBAR mnemonic tool

Sisältö

Course contents:
• Central issues relating to medical and surgical nursing

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that the student
• Understands the meaning and methods of health promotion and prevention within the field of home care and outpatient care.
• Gains a deeper understanding for the older patient and patients from different cultures. The student gets an insight in the collaboration between hospital- and outpatient care and learns to see the care from many points of view.
• Learns to collaborate with different professional groups in a client centered way.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is
• Expected to be able to plan, carry out and evaluate the home visit independently and as a part of a multi professional team make a care plan for the client
• Able to see the clients health resources and is able to develop his/her health prevention and promotion thinking.
• Familiar with care assessment over the phone and knows the meaning and purpose with phone counseling. The student can consider the special matters concerning clients from foreign cultures.
• Familiar with the special needs regarding older clients, including medication administration, nutrition and rehabilitation.
• Familiar with the normal aging process and can identify variations from the normal aging.
• Familiar with different types of eHealth solutions as a part of the outpatient care.

Sisältö

Course contents:
• Home care
• Gerontology
• Geriatrics
• Outpatient care
• Teamwork
• Rehabilitation
• Nutrition
• Medication administration
• Vaccination competence
• Simulation

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is to give
• Basic knowledge related to children's and women's health i during the various stages of their life cycle
• Basic understanding of women- and family care
• Ability to support the well-being of families.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Demonstrate basic competencies in Contextual-, clinical-, caring- and medical care in pediatric-, gynecologic and maternity care.
• Recognize and discuss the most common gynecological diseases, their prevention and care.
• Explain main themes related to a child´s normal development cycle.
• Knowledge in basic pediatrics: being able to recognizing and communicate the most common diseases during childhood and adolescence.
• Identify factors related to normal pregnancy, childbirth and child care.
• Guide patients and families regarding reproductive health
• Is able to delineate aspect related to family centered care

Sisältö

Course contents:
Pediatric care 2 cr
• The child as a patient, special aspects related pediatric care (medication, age/level of maturity)
• pain and anxiety
• basic- and surgical pediatric care
• circulation, digestion, neurology
Care of Women 2 cr
• Women as patients
• Most common gynecological problems and diseases and their impact on women and their families
• Basics in reproductive health
• Knowledge of common contraceptives
• Knowledge of normal pregnancy, delivery and postpartum care.
1 cr
• Extensional studies in gynecological care OR pediatric care (more information at course introduction)

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is to
• Contribute to develop the student's competence in caring for patient's suffering from different kind of crisis, dependency, drug abuse and basic mental problems.
• The student develops her/his competence in the contextual clinical care. The student forms her/his competence in the assessment and care of the patient who needs emergency care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to be able to
• Identify, to encounter and to take care of patient's i different type of crisis and abuse problems.
• Recognizes and is able to encounter mental aspects in caring.
• Understand the principles of receiving a patient at the emergency room.
• Know the basics for in-hospital advanced resuscitation.

Sisältö

Course contents:
• Different types of crisis:
• crisis care
• crisis service
• different types of abuse problems
• basic knowledge in mental health care
• introduction to the emergency care
• relieving and assessing the patient with an acute emergency at the emergency room
• multiprofessional team work
• the chain of care: prehospital care - care at the emergency ward
• medication administration

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 15.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Susanna Kallakorpi
 • Johanna Pirttisalo
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The aim of the course is to develop and increase knowledge in psychiatric nursing and care and the course provides the students opportunities to develop their knowledge and practical competence in psychiatric nursing care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be able to realize the significance of the care relationship and to consciously use his/her abilities for the benefit of the patient and his/her relatives.
• Be able to analyze the limitations and resources in her/his knowledge and to use supervision as support. The student will be able to reflect on the significance of ethical principles and to apply them in psychiatric care
• Understand the significance of promotive, preventive and rehabilitative mental health work.

Sisältö

Course contents:
• Tradition and science in psychiatric care
• The nurse in psychiatric care
• Dimensions of mental health
• Aspects of caring relation
• Ethics in psychiatric nursing care
• Group processes
• Aspects in preventive and rehabilitative care

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Elina Pettinen
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that students have
• Knowledge of history and trends in caring, care work and Nursing and Caring science
• Knowledge of healthcare ethics
• Ability to reflect on dilemmas of care based on the various ethical choices and decisions

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• To have an understanding of the history of ideas that lie behind health and care work, as well as of idea patterns that have influenced Nursing and Caring science at different times and in different contexts
• To understand the use of methodology and source criticism in researching history of ideas
• To reflect on the fundamental values of Caring
• To increase awareness of their own inner ethics

Sisältö

Course contents:
• History of ideas behind caring, care work and Nursing and Caring science by selected classical and contemporary thinkers
• History of Ideas methodology and source criticism
• Caring Ethics: the caritative ethics basic categories -nurse's code of ethics
• Ethical theories; external and internal ethics as well as responsibility

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Linda Hublin
 • Hanna Dombret
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The aim of the course is deepen the knowledge the student has gained during the theoretical studies and previous practical trainings.

Learning outcomes:
At the end of the practical training the student is expected to be able to
• Understand different aspects of nursing and actively use all knowledge he/she has about nursing
• Understand the need and methods for health promotion, rehabilitative care and a leadership to promote health in different nursing contexts.
• Plan and put into practice the care of the patient/client in different nursing contexts.
• Document the nursing care in the way the unit he/she is working in demands.

Sisältö

Course contents:
• The practical training is 14 weeks long. The working hours for the practical training is 38h/week and 2 h self-studies/week.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
Ryhmät
 • A49nur
  A49nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The aim of the course is deepen the knowledge the student has gained during the theoretical studies and previous practical trainings.

Learning outcomes:
At the end of the practical training the student is expected to be able to
• Understand different aspects of nursing and actively use all knowledge he/she has about nursing
• Understand the need and methods for health promotion, rehabilitative care and a leadership to promote health in different nursing contexts.
• Plan and put into practice the care of the patient/client in different nursing contexts.
• Document the nursing care in the way the unit he/she is working in demands.

Sisältö

Course contents:
• The practical training is 14 weeks long. The working hours for the practical training is 38h/week and 2 h self-studies/week.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Leena Sundqvist
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is to give the student
• Knowledge of the Finnish language on level B1.2
• How to use it in everyday situations
• How to improve the language skills independently

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to be able to
• On level B1.2 in CEFR
• Cope in routine situations in Finnish orally e.g. present themselves and ask about the patient’s health
• Improve their knowledge of the nursing terminology and the Finnish language independently
• write short notes and recognize many of the words used in e.g. health care forms
• Form sentences and questions in the present and past tense
• Tense both orally and in writing
• Understand the essential information in texts, as fairly simple instructions and short reports (reading comprehension)
• To understand words and expressions in normal speech (listening comprehension).

Sisältö

Course contents:
• Structures of the language, pronunciation and vocabulary
• Texts and dialogues
• Computer aided exercises on all sections mentioned above
• Main focus on nursing interactions and material.

Sisällön jaksotus

Perusasiat käydään läpi lähiopetuksessa, oppimista syvennetään itsenäisillä tehtävillä
1. Vuorovaikutusosaaminen
- asiakkaan perustietojen kyseleminen
- puhelinohjaus (reaktio-tehtävät)
- potilasohjaus ja -neuvonta (kirjallisesta ohjeesta suulliseksi)
2. Kirjaaminen ja kivun kuvaus
- epikriisin sanelu ja kirjoittaminen
- kivun kuvailu
- anatomia, ruumiinosat
3. Hoitotoimenpiteet
- verenpaineen tarkkaileminen
- lääkitys

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Anu Piispanen
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The student
• Develops an understanding of the concepts Health and Health Promotion within a scientific framework
• Identifies both resources and challenges for health promotion in individuals when working as a nurse.
• Has an understanding of health as a resource and the importance of health promotion on both individual and societal level.
• Acquires skills in first aid

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Understand, describe and use basic concepts found within the scientific framework of health and health promotion (e.g., health, llness, salutogenesis, pathogenesis, health determinants, health assets, disease panorama, curative, preventive and promotive care, quality of life)
• Understand and identify health determinants across the human life cycle
• Understand and identify health promotion actions for different age groups
• Give examples of methods and actions promoting health
• Explain health as a process in a context of increasing individual wellbeing and involvement
• Describe the population's health in relation to gender and socio-economic status.
• Is expected to assess and act appropriately in accidents, have the knowledge to act correctly in cases of illness, have knowledge of cardiopulmonary resuscitation and the use of a defibrillator.

Sisältö

Course contents:
• Health and caring medical care, planning and organization
• Public Health, content and methods
• Health care for different ages
• Health promotion
• First Aid

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Marketta Fredriksson
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
• To support the student to purposefully, responsibly and successfully be able to study and get a foundation for his/hers career building.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
Learning competence
• To have a realistic understanding of the own higher education learning and the importance of lifelong learning
• To know about different tools, methods and study activities that supports a target-oriented learning
• To understand the importance of collaboration for better learning
• To be familiar with studies and reflect upon the objectives of studies
• To be familiar with profession and get an insight in the knowledge, skills and attitudes needed in professional life
Digital literacy
• To understand the importance of developing digital competence and information competence
• To get the skills to independently solve issues concerning digital information, communication and content creation
• To master the most basic digital tools and function so that you can be able to study, communicate and create digital content
Global competence
• To be open minded and see the strength of cultural diversity
Ethical competence
• To integrate ethical principles of good scientific practice in the studies
Communicative and social competence
• To be able to share insights with others and argue for their opinions
• To use the writing guide in written work

Sisältö

Course contents:
Part 1 (2 ECTS) University studies of today
• Group tutorials with tutoring teacher
• Orientation in studies with Study Counselor
• Language support and mapping of language qualifications
• Contents and goal with studies
• Multicultural studies
Part 2 (3 ECTS) Digital literacies (online course in its learning)
• 1. Digital literacies
• 2. Content creation
• 3. Information literacy
• 4. Communication and collaboration

Sisällön jaksotus

Oppiminen etenee vaihe vaiheelta It´s learning -oppimisalustalla. Opintojaksolla käytetään osittain myös Diakle -alustaa (erityisesti Diakissa opiskelua koskevia asioita). Opintojakso on jaettu kolmeen osa-alueeseen:
1. Oppimisvalmiudet
2. Digitaaliset valmiudet
3. Informaationlukutaito

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Jaana Tilli
 • Arja Koski
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The student
• Is able to work proactively and inter-professionally in health care setting that aims to plan the patient/client care utilizing digital solutions. (readiness and ability)
• Has competence and the he/she understands the principals of a customer oriented service design and is ready to lead the team work. (competence and understanding)
• Is able to work for open, well-being and ethically sustainable health care settings. (evaluation ability and attitudes)

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Identify, explain and act for further trends and their effects on working life in health care setting using digital solutions. (e-health)
• Present various theories related to change in working life and identify his/her own possibilities to impact on well-being at working life in health care setting.
• Plan and implement service design in which the client’s participation is made possible and respected constantly.
• Work multi-professionally and being aware of the development possibilities in service design that are ethically sustainable.
• Plan and evaluate a smaller project in which the team work is at central.

Sisältö

Course contents:
• Service design
• E-health (service design)
• Teamwork and collaboration
• Management of change
• Ethics at working life

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Susanna Kallakorpi
 • Pia Tauriainen
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competence aims:
• The aim of the course is to develop the student's clinical competence to improve her/his knowledge about and capacity to act in the context of mental health care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
Theoretical competence:
• Knows the structure of psychiatric health care system
• Has knowledge about mental health and disturbances in mental health
Competence to act in practical situations:
• Understands the special aspects of the processes in mental health care and has capacity to apply this
• Is able to identify, meet and take care of patients suffering from different kind of mental problems and illnesses
• Can participate in planning, realizing and evaluation of patient care, furthermore has capacity to create an individual plan for patient care
• Understands the meaning of caring relationship, furthermore has capacity to use the self to promote patient's mental health
Ethical competence:
• Can apply ethical principles in psychiatric context
• Is aware about own capacities and limits, furthermore can use counseling as a professional tool for self-development
• Understands variations in the phenomena of closeness and distance in psychiatric care

Sisältö

Course contents:
• Theoretical studies in psychiatric care
• Theoretical and practical studies from study year 1 and 2.
• Medical calculation exam must be valid according to instructions.

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course or complete studies during the 5th semester :
Clinical care VII: Psychiatric care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet suomeksi;

Opiskelijan tulee

- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin


Opiskelija;
- tietää psykiatrisen palvelujärjestelmän
- opiskelijalla on tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä
- ymmärtää mielenterveyden hoidon erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä
- osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa eri mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista kärsiviä potilaita
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa ja laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman
- ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaa käyttää persoonaansa potilaan mielenterveyden edistämiseksi
- noudattaa eettisiä periaatteita psykiatrisessa hoitotyössä
- tiedostaa omat taitonsa ja rajansa ja osaa käyttää työnohjausta ammatilliseen kehittymiseen
- ymmärtää distanssin säätelyn merkityksen psykiatrisessa hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The main aim of this course is to give the student practical experience in performing basic care duties.

Learning outcomes:
After completing this practical rotation, the student is expected to be able to
• Begin to integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy & physiology, pharmacology, microbiology, pathology, clinical care as well as nursing sciences
• Begin to understand the importance of communication during care
• Follow directions and carry out tasks assigned by his/her supervisor
• Begin to become familiar with the duties of a staff nurse
• Understand the meaning of aseptic conduct and be able to operate aseptically
• Improve the patient's well-being by creating a caring relationship
• Provide basic care for the patient /
• Assist in proving for the needs of the patient during end of life
• Encounter the patient respectfully as an individual
• Be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking
• Begin to apply nursing values, ideas and ethics in the healthcare setting

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course: Clinical Care 1 Patient safety and medication administration

Lisätietoja opiskelijoille

The aim of this course is to give the student practical experience in performing basic care duties

Learning outcomes:
After completing this practical rotation, the student is expected to be able to:
- begin to integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy & physiology, pharmacology, microbiology, pathology, clinical care as well as nursing sciences / osaa integroida tietoa eri osa-alueilta kuten anatomia ja fysiologia, mikrobiologia, sisätaudit, kirurgia, ja hoitotiede
- begin to understand the importance of communication during care / ymmärtää kommunikaation merkityksen potilaan kokonaishoidossa
- follow directions and carry out tasks assigned by his/her supervisor / noudattaa ohjaajan ohjeita ja toteuttaa hänelle annetut tehtävät
- begin to become familiar with the duties of a staff nurse / tutustuu päivittäisiin hoitotyön tehtäviin
- understand the meaning of aseptic conduct and be able to operate aseptically / ymmärtää aseptiikan merkityksen ja osaa toimia aseptisesti
- improve the patient's well-being by creating a caring relationship / osaa parantaa potilaan hyvinvointia luomalla hyvän hoitosuhteen potilaaseen
- be able to provide basic care for the patient / osaa toteuttaa perushoitoa
- assist in proving for the needs of the patient during end of life / on osallistunut saattohoidon toteuttamiseen
- encounter the patient respectfully as an individual / kohtelee potilaita kunnioittavasti ja yksilöllisesti
- be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking / on tietoinen omasta osaamisen tasostaan ja pyytää apua tai hakee tietoa tarvittaessa -
- begin to apply nursing values, ideas and ethics in the healthcare setting / alkaa soveltaa hoitotyön arvoja, ajatuksia ja etiikkaa omassa toiminnassaan

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course: Clinical Care 1 Patient safety and medication administration

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
After finishing the course the student
• Has the competence to take care of the patients basic needs
• Have developed his competence to care for the internal and surgical patients

Learning outcomes:
General for every practical training
• Understand the documentation and the importance of continuity of patient care
• Use different health care recommendations and manuals in support of their activities and learning
• Develop their ethics and can identify, analyze and reflect on ethical problems
• Have basic skills to relates to the patient’s basic care area, such as the patient personal hygiene, nutritional supply or condition and observation of the patients vital life functions
• Understand the importance of patient and drug safety
Internal medicine
• Understand the role of the nurse in multiprofessional cooperation in the care of internal medical patient
• Understand the meaning of drug treatment for patients with internal medical diseases
• Know how to care for parenteral patients fluid and drug treatment
• Understand the inpatient care nature and form an overall picture of care process
• Can according to the patient’s health and symptoms choose and perform appropriate care activities
• Understand the importance of patient guidance and practice to handle it in different situations
Surgical care
• Understand the role of the nurse in the professional cooperation in care of surgical patients
• Can implement the surgical patient’s basic care
• Know the main drug groups and their indications/contractions in the care of surgical patients
• Can judge the condition of the patient, both clinically and with the help of observations instruments
• Understand the actions that are being taken at the ward, be able to prepare for the interventions as well as assist with these
• Understand the care and prevention of pain and nausea with medical and non-medical methods
• Can guide and inform the patient before, during and after surgery

Sisältö

Course contents:
• Practical training according the instructions given

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
-Clinical care III: Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Lisätietoja opiskelijoille

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
- Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijan tulee
- luoda/päivittää CV Jobiilissa ja etsiä aktiivisesti harjoittelupaikkaa Jobiilista
- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin

Osaamistavoitteet suomeksi:

Yleiset tavoitteet, mitkä koskevat kaikkia opiskelijoita (joka harjoittelussa):
Opiskelija
- ymmärtää dokumentoinnin tärkeyden potilaan hoidon jatkuvuudessa
- osaa käyttää hyödyksi ja tulkita erilaisia hoitosuosituksia potilaan hoidossa
- kehittää eettistä osaamista ja osaa nimetä, analysoida ja reflektoida eettisiä haasteita
- Hallitsee perushoitotaidot kuten potilaan hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksen tukeminen, elintoimintojen tarkkailu ja hoito
- Ymmärtää lääkehoidon turvallisuuden periaatteet

Sisätautien hoitotyön harjoittelu:
Opiskelija
- ymmärtää sairaanhoitajan roolin ja työnkuvan moniammatillisessa yhteistyössä sisätautipotilaan hoidossa
- ymmärtää sisätautipotilaan lääkehoidon periaatteita
- tietää parenteraalisen neste-, ravitsemus- ja lääkehoidon periaatteita
- ymmärtää sisätautipotilaan hoitotyön prosessin näkökulmia
- osaa valita ja perustella sisätautipotilaan hoidon kannalta keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja -toimintoja
- ymmärtää potilasohjauksen merkityksen erilaisissa hoitotilanteissa

Kirurgisen hoitotyön harjoittelu:
Opiskelija
- ymmärtää sairaanhoitajan roolin ja työnkuvan moniammatillisessa yhteistyössä kirurgisen potilaan hoidossa
- osaa toteuttaa kirurgisen potilaan perushoitoa
- tietää yleisimmät lääkeaineryhmät kirurgisen potilaan hoidossa ja ymmärtää niiden käyttötarpeen
- osaa havainnoida kirurgisen potilaan vointia ja voinnissa tapahtuvia muutoksia sekä käyttää tarkoituksenmukaisia tarkkailuvälineitä ja -laitteita
- osaa valmistella potilasta toimenpiteisiin ja avustaa niissä
- ymmärtää kivunhoidon periaatteet ja pahoinvoinnin ehkäisyn periaatteet potilaan hoidossa
- osaa ohjata potilasta ennen toimenpidettä, toimenpiteen aikana ja toimenpiteen jälkeen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Suvi Vierelä
 • Sonja Hyrkkö

Tavoitteet

Competency aims:
After finishing the course the student
• Has the competence to take care of the patients basic needs
• Have developed his competence to care for the internal and surgical patients

Learning outcomes:
General for every practical training
• Understand the documentation and the importance of continuity of patient care
• Use different health care recommendations and manuals in support of their activities and learning
• Develop their ethics and can identify, analyze and reflect on ethical problems
• Have basic skills to relates to the patient’s basic care area, such as the patient personal hygiene, nutritional supply or condition and observation of the patients vital life functions
• Understand the importance of patient and drug safety
Internal medicine
• Understand the role of the nurse in multiprofessional cooperation in the care of internal medical patient
• Understand the meaning of drug treatment for patients with internal medical diseases
• Know how to care for parenteral patients fluid and drug treatment
• Understand the inpatient care nature and form an overall picture of care process
• Can according to the patient’s health and symptoms choose and perform appropriate care activities
• Understand the importance of patient guidance and practice to handle it in different situations
Surgical care
• Understand the role of the nurse in the professional cooperation in care of surgical patients
• Can implement the surgical patient’s basic care
• Know the main drug groups and their indications/contractions in the care of surgical patients
• Can judge the condition of the patient, both clinically and with the help of observations instruments
• Understand the actions that are being taken at the ward, be able to prepare for the interventions as well as assist with these
• Understand the care and prevention of pain and nausea with medical and non-medical methods
• Can guide and inform the patient before, during and after surgery

Sisältö

Course contents:
• Practical training according the instructions given

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
-Clinical care III: Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Henna Mäkinen
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is the student
• Can apply previous knowledge in health care and researches when encountering clients from different cultural background and ages in a home care environment.
• Be familiar with the administrative work within home care and outpatient care.
• Be familiar with patient centered care and documentations.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be familiar with home care as a working field
• Know who the most relevant collaborators are within home care and knows which occupational groups are part of the home care team/
• Participate in home care staff meetings and can see the connection between the administrative work and the practical field work
• Practice skills that are of relevance for the nurse/public health nurse in home care/outpatient care
• Be able to vary his/her way of work depending on the client's age and cultural background
• Plan, carry out and evaluate a home care visit, prioritize the need of care, estimate and document the need of nutrition, hygiene, mobility and need for pharmaceuticals
• Be able to carry out a home visit independently

LEARNING OUTCOMES FOR OUTPATIENT CARE
Theoretical competence:
• Integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy, physiology, pharmacology, microbiology, pathology, internal medicine, surgery as well as nursing sciences and apply this knowledge in open care units.
• Apply the knowledge to form a comprehensive picture of the care process in open care.
• Understand what resources are available to health professionals when caring for patients with need for care in open care. Understands the importance of health promotion in open care and clients individual possibilities and obstacles to maintain his/hers own health
• Understands the importance of communication during care both in multiprofessional team and between client and caregiver.
• Understands the difference between hospital and open care and is aware the means how to co-operate between organizations.
Competence to act in practical situations:
• Possess basic nursing care skills needed in open care.
• Apply the treatment process, for example, to observe/assess, analyze, plan and implement needed care in open care.
• Meet the patient's underlying problems, needs, and desires, and increasingly see the patient's whole care picture.
• Be able to administer medications used in open care and can give guidance in medical use to clients.
• Can do documentation of care/ clients condition on the way it is done in the unit.
Ethical competence:
• Be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking.
• Follow the ethical guidelines for care.
• Understand the importance of confidentiality.
• Understand the importance of ethics in cooperation between staff and client and family members.

Opetusmenetelmät

Sopivia harjoittelupaikkoja:

Mahdollisia paikkoja PRA3 – Home Care

1. Hoito-ja palvelutalot
2. Terveyskeskus, alue-ja keskussairaala; vastaavat yksityiset palveluntuottajat
3. Hoito-ja palvelutalot, maahanmuuttajille suunnatut palvelut sekä erilaiset
vammaispalvelut
4. Hoito-ja palvelutalot sekä erilaiset päivätoimintakeskukset
5. Kotihoito ja -palvelutoimintayksiköt ja kotisairaanhoito
6. Avohoitopalvelut ja päivätoimintakeskukset, asiakkaiden/potilaiden kotihoito ja –
palvelutoiminta sekä kotisairaanhoito


Mahdollisia paikkoja PRA3 – Optional Care

1. Vammaispalvelut, lastensuojelu-ja perhetyötoiminta, työttömien-ja
asunnottomien kanssa tehtävä työ
2. Maahanmuuttajatyö, asiakasvastaavatyö ja palvelutoiminta;
3. Lastensuojelulaitokset (julkiset ja yksityiset) ja lasten ja nuorten vammaispalvelut
4. Terveyskeskus, alue-ja keskussairaala sekä yliopistollinen sairaala; vastaavat
yksityiset palveluntuottajat
5. HUSin mielenterveys ja psyk. paikkoja (lasten ja nuorten)
6. Rinnekotisäätiön paikkoja
7. HDL lapsi ja perhetyö
8. Terveysasemalla käy lähes päivittäin lapsia ja nuoria (ajanvarauksella ja
päivystävällä sh:lla arvioitavissa).

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical care IV: Home care and Outpatient care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet suomeksi;

Opiskelijan tulee

- luoda/päivittää CV Jobiilissa ja etsiä aktiivisesti harjoittelupaikkaa Jobiilista
- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin


Kotihoidon harjoittelu:

Opiskelija;

- osaa huomioida vanhusten moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
-Tuntee kotihoidossa ja avohoidossa toimivan sairaanhoitajan laajan työnkuvan.
-Ymmärtää potilaslähtöisen hoitotyön periaatteet sekä hoitotyön kirjaamisen merkityksen.
-Ymmärtää ja hahmottaa moninaisen kotihoidon kentän.
-Ymmärtää kotihoidon kentän monet yhteistyötahot ja näiden roolin laadukkaan kotihoidon toteutumisen näkökulmasta.
-Osallistuu laajasti kotihoidon eri toimintoihin, sisältäen sekä työn suunnittelun moniammatillisessa tiimissä, että käytännön hoitotyön toteuttamisen kotihoidon kentällä.
-Osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa moninaista hoitotyötä kotihoidossa.
-osaa huomioida kotihoidon asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa.
-Suunnitella ja toteuttaa kotihoidon asiakaskäynti ottaen huomioon potilaan ravitsemukselliset, hoidolliset (hygienia, liikkuminen, henkinen hyvinvointi) ja lääketieteelliset hoidon tarpeet sekä arvioida toteutunutta hoitoa potilaslähtöisesti kotihoidossa.
-Toteuttaa kotihoidon asiakaskäynnin itsenäisesti.


Valinnaisen harjoittelun tavoitteet

- Toteuttaa hoitotyötä huomioiden hoitotyön laajan teoriapohjan (sisätautien hoitotyö, kirurginen hoitotyö, kotisairaanhoito ja avohoito, naistentautien-, perheiden- ja lastenhoitotyö).
- Hyödyntää opittua laajaa hoitotyön teoriapohjaa hoitotyön prosesseissa.
- Osaa verkostoitua ja ohjata potilasta ja hänen läheisiään käyttämään tarkoituksenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3. sektorin palveluita.
- Ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen sekä yksilön mahdollisuudet ja rajoitukset terveyden edistämisen toteutumisen näkökulmasta.
- Osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä yhteistyössä potilaan ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
- Ymmärtää avohoidon roolin osana terveydenhuoltoa.
- Hallitsee keskeiset hoitotyön taidot ja toiminnot.
- osaa tunnistaa ja arvioida potilaan ja asiakkaan hoitotyön tarpeita sekä toimia potilaslähtöisesti työssään.
- Osaa hahmottaa keskeiset hoitotyön ongelmat ja huomioida potilaan tarpeet kokonaisvaltaisesti.
- Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa huomioiden aseptiikka, potilaan ohjaus, turvallisuus sekä teoreettinen tieto.
- Osaa dokumentoida hoitotyötä yksikön ohjeiden mukaisesti.


Eettinen osaaminen

- Osaa huomioida oman osaamisentasonsa (teoreettinen tieto ja kliiniset hoitotyön taidot) ja osaa tarvittaessa pyytää apua turvallisen hoitotyön toteutumiseksi.
- Osaa hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet ja noudattaa niitä omassa työskentelyssään.
- Ymmärtää mitä salassapitovelvollisuus tarkoittaa. Toimii noudattaen salassapitovelvollisuutta.
- Noudattaa eettisiä ohjeita työskennellessään työyhteisön jäsenten, potilaiden ja omaisten kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Suvi Vierelä
 • Sonja Hyrkkö

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is the student
• Can apply previous knowledge in health care and researches when encountering clients from different cultural background and ages in a home care environment.
• Be familiar with the administrative work within home care and outpatient care.
• Be familiar with patient centered care and documentations.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be familiar with home care as a working field
• Know who the most relevant collaborators are within home care and knows which occupational groups are part of the home care team/
• Participate in home care staff meetings and can see the connection between the administrative work and the practical field work
• Practice skills that are of relevance for the nurse/public health nurse in home care/outpatient care
• Be able to vary his/her way of work depending on the client's age and cultural background
• Plan, carry out and evaluate a home care visit, prioritize the need of care, estimate and document the need of nutrition, hygiene, mobility and need for pharmaceuticals
• Be able to carry out a home visit independently

LEARNING OUTCOMES FOR OUTPATIENT CARE
Theoretical competence:
• Integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy, physiology, pharmacology, microbiology, pathology, internal medicine, surgery as well as nursing sciences and apply this knowledge in open care units.
• Apply the knowledge to form a comprehensive picture of the care process in open care.
• Understand what resources are available to health professionals when caring for patients with need for care in open care. Understands the importance of health promotion in open care and clients individual possibilities and obstacles to maintain his/hers own health
• Understands the importance of communication during care both in multiprofessional team and between client and caregiver.
• Understands the difference between hospital and open care and is aware the means how to co-operate between organizations.
Competence to act in practical situations:
• Possess basic nursing care skills needed in open care.
• Apply the treatment process, for example, to observe/assess, analyze, plan and implement needed care in open care.
• Meet the patient's underlying problems, needs, and desires, and increasingly see the patient's whole care picture.
• Be able to administer medications used in open care and can give guidance in medical use to clients.
• Can do documentation of care/ clients condition on the way it is done in the unit.
Ethical competence:
• Be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking.
• Follow the ethical guidelines for care.
• Understand the importance of confidentiality.
• Understand the importance of ethics in cooperation between staff and client and family members.

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical care IV: Home care and Outpatient care

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that student
• Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
• Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
• Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
• Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
• Use various materials for client education and also develop new materials.
• Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
• Coordinate the patients care as a whole according to the context

Sisältö

Course contents:
• Pedagogic and teaching perspective
• Discussion methods and counseling methods
• Planning, implementing and evaluating the process for client education situations during the different phases of the learning process
• Education of the client/ patient / personal
• Evaluation of the client education process

Opetusmenetelmät

Competency aims:

The aim of the course is that student

- Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
- Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to

- Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
- Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
- Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
- Use various materials for client education and also develop new materials.
- Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
- Coordinate the patients care as a whole according to the context

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Possible practice placement

- Nursing homes and different daytime activity centers
- Home care and service units and home nursing
- Disability services, child welfare and family nursing units
- A healthcare center
- A district or central hospital and university hospital; similar services provided by the private sector
- Outpatient care services, daytime activity centers, clients’/patients’ home care and service and home nursing

Only a nurse can supervise your practice

Sisällön jaksotus

PRA4 consists of:

10 etcs = 267 hours, 8h can be reduced (for CV, placement search via Jobiili, reflections), so total amount of hours are 259 hours.

It means approximately 38 hours per week.

In calendar weeks this is 7 weeks

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical Care V: Care of women and children

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Approved clinical practice require:
- participation in the info session
- participation in the reflection sessions
- approved personal aims send by the end on first practice week
- assessment discussion
- Assessment discussion will be held with the student, the supervising nurse (harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja) and supervising teacher in the middle or the end of the practice.
If you have two different practice placements, assessment discussion will be held on both of the placements
- approved practice taking into account the practice hours
- returned assessment forms

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Keijo Piirainen
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that the student
• Is familiar with the society and understand the public and economical connections within the profession in the public and private sector
• Can describe the possibility to public influence, explain how the working life is organized and be aware of the legislation that underlie the labour market
• Is familiar with the Nordic welfare model as a base of values
• Is familiar with the own working field and see possibilities to be an entrepreneur

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be able to describe the structure of the society and the legislation and other regulations that is a base for how the society is working
• Be familiar with the legislation that is essential for the profession
• Realize the value of multi professional co-operation.
• Be able to distinguish and put into practice the most relevant legislation within the field of labour legislation
• Be able to describe the structure of the society according to existing legislation and be able to identify his or her own possibilities to influence
• Be able to discuss the meaning of the Nordic welfare according to the own profession
• Be able to describe the welfare services the local authorities offer according to existing legislation.

Aika ja paikka

26.5.2020

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Jaana Puurunen
 • Sampo Sivula
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suomea perustaidon tasolla A2.2
- ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta ja pääasiat esimerkiksi TV-ohjelmasta, jos puhe käsittelee tuttuja aiheita
- osaa kertoa tutuista asioista ja selviytyy tavallisista arkielämän puhetilanteista
- ymmärtää helposti yksinkertaisia tekstejä
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja välittää tietoa esim. sähköpostin avulla
- osaa peruskieliopin keskeiset asiat

Sisältö

- menneet ajat ja niiden käyttö
- monikkomuodot
- erilaiset sanatyypit
- objekti ja sen käyttö
- asiointi eri paikoissa (viranomaiset ja kaupat)
- sanastoa liittyen vapaa-aikaan ja harrastuksiin, terveyteen ja sairauteen, matkailuun ja pukeutumiseen, koulutukseen ja työhön sekä tapoihin ja juhliin

Opetusmenetelmät

- kurssi on kokonaan verkossa
- luennot Zoomissa ajalla 18.4.–28.5., noin kaksi luentoa viikossa
- paljon itsenäistä opiskelua ja kotitehtäviä

Esitietovaatimukset: Ennen kurssia suomen kielen osaamisen tulisi olla tasolla A1.3/A2.1.

Aika ja paikka

Kurssi on kokonaan verkossa (luennot Zoomissa).
Luentoja on 18.4.–28.5., noin kaksi luentoa viikossa.

Oppimateriaalit

Sonja Gehring & Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2, uudistettu painos 2022 (kappaleet 1–5/6)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi etenee nopeasti ja vaatii paljon itsenäistä opiskelua:
- kurssin laajuus on 5 op eli 135 tuntia työtä
- luento-opetusta on yhteensä n. 27 tuntia (loput 108 tuntia on siis tehtävien tekoa ja muuta itsenäistä opiskelua)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä itsenäiset tehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Jaana Tilli
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The goal is that students
• Develop their ability to identify relevant problem areas and areas for development within the profession
• Develop their ability in distinguishing the need for development and can delineate the area to a manageable whole.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be able to independently search for relevant background information to the problem area.
• Be based on previous knowledge identify the need for knowledge in the chosen field.
• Formulate a distinct problem and a clear purpose as the basis for future thesis.

Sisältö

Course contents:
• Create an idea for a thesis.
• Presentation of idea in small group.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Jaana Tilli
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that the student
• Develops his/her ability to identify a relevant design for his/her thesis work.
• To identify the type of data and data collection methods can be used for finding the answer to the problem

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to be able to
• Choose suitable design for the thesis work
• Identify suitable sample
• Choose suitable data collection method
• Choose suitable analysis method
• Reflect ethical issues of the work

Sisältö

Course contents:
• Group supervision
• Writing and presenting a thesis plan
• Participation in thesis plan seminars
• Participating in at least 4 thesis presentations

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Jaana Tilli
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that the student
• Conducts a smaller study in a structured and methodologically correct way
• Develops his/her abilities writing scientifically and clear and his/her ability to critically review and evaluate a thesis work

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to be able to
• Argue for his/her data -gathering and - analysing method
• Critically discuss and evaluate his /her work comparing it to earlier research in the field
• Present the result in a seminar
• Function as an opponent to another thesis during a thesis presentation

Sisältö

Course contents:
• Tutoring, data gathering, analysis, reporting and opponent ship

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Jaana Tilli
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
• To understand the meaning of the concept of knowledge, different forms of knowledge and different traditions for knowledge building.
• To understand the relationship between the perspectives of knowledge in different disciplines or interdisciplinary areas
• To have basic knowledge of the research process and of various research methods, especially about methods that have particular relevance to the own profession.
• Can apply scientific literature in one’s own work, as well as reference material in own knowledge development.
• To have developed knowhow and can participate in work-related projects and thereby contribute to knowledge development.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Read, understand and be able to critically review scientific literature.
• Assign forms of knowledge to different types of thesis.
• Search, manage, and critically evaluate academic articles and research in one’s own professional field.
• Know and understand the basic concepts relating to quantitative and qualitative data, as well as how and when they can be used.
• Know and understand the concept design, data collection and analysis methods that generate both quantitative and/or qualitative data, and their relevance in the field of research and development of working life within your own profession.
• Can apply relevant methods in the thesis.
• Have mastered the basics of collecting quantitative data, can use of a statistics program for data analysis and have mastered the grounds for interpreting results and reporting findings in the form of descriptive statistics.
• Can apply suitable collection and analysis methods for qualitative data, and account for results.
• Have developed an exploratory approach in order to be able to contribute to knowledge development in one’s own professional field.
• Can report and critically argue in writing and have mastered the techniques reference citations.
• Can apply principles of professional and research ethics in studies.

Sisältö

Course contents:
• The research process
• Theory of science
• The literature review and its importance
• Designs in qualitative and quantitative research
• Participation oriented designs
• Questionnaires, interviews and observation studies
• Systematic literature studies
• Standardized measurement methods in the profile areas of Health Care
• Content analysis
• Research ethics
• Information retrieval and – analysis
• Critical review of scientific articles, reports and essays
• Statistics

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

07.10.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Paula Ropponen
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• are familiar with the multidisciplinary basis of nursing science and nursing and the challenges of future change
• are familiar with the history and central concepts of nursing science and nursing
• are familiar with the values and ethical basis of nursing science and nursing and recognises the ethical challenges in nursing
• know the main legislation governing the health sector

Sisältö

• the multidisciplinary basis, central concepts and the challenges of future change in the healthcare sector
• history and theoretical basis of nursing science and nursing (paradigm – human, health, environment, nursing functions)
• values, principles, caring and concern in nursing
• nursing and nursing science ethics
• expertise, interaction and respectful treatment of patients in nursing
• collegiality
• personal expertise and ethics in nursing

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

19.08.2024 - 06.10.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Aino-Elina Kilpeläinen
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• understand the organisation and delivery of social services and healthcare and the legislation that governs the activities
• understand the role of the church sector, the third sector and civil society in the organisation of key services in the social, health and church sectors
• understand the role and rights of the customer/patient in the service systems in the social, health and church sectors
• understand the importance of diversity, multiculturalism, the customer’s life history and solicitude as the basis for interaction and the patient care relationship
• develop an open-minded approach to work that is culturally sensitive and respectful of customers’ beliefs
• understand the principles of sustainable development in the service systems of the social, health and church sectors

Sisältö

• service system in the social, health and church sectors
• the use of intelligent services and welfare technology applications in delivering services
• the roles of the church sector, the third sector and civil society in the organisation of key services in the social, health and church sectors
• the role and rights of customers in multisectoral service systems
• the basis and characteristics of good customer and care relationships
• respect for diversity and multiculturalism and solicitude in a care relationship
• sustainable development

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

07.10.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Elina Pettinen
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• understand the national decision-making process in nursing and the principles of drafting a care plan
• understand the need for a multidisciplinary knowledge base in decision-making
• know the principles of producing and processing patient records
• understand the concept and significance of evidence-based action in nursing
• know their responsibilities in documenting nursing
• know the data protection and security requirements in healthcare and the legislation governing them

Sisältö

• the decision-making process in nursing and treatment plans
• the multidisciplinary theory base of decision-making
• patient records, drafting and processing
• structured nursing records
• FinnCC classifications
• evidence-based action and quality of treatment
• documentation in patient records
• data protection

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

12.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
 • Sairaanhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Sini Hiltunen
Ryhmät
 • A52sh
  A52sh
 • F51sh
  F51sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sha
  A51sha
 • A51sh
  A51sh
 • A51nur
  A51nur
 • I51sh
  I51sh
 • E51sh
  E51sh

Tavoitteet

At the end of the course the student is expected to
• Apply scientific knowledge of family nursing in the nursing care, health promotion and family support of children and adolescents with chronic conditions
• Identify common national and international challenges and societal changes in health promotion and chronic disease management with children and adolescents
• Assess the effectiveness of solution-focused and multidisciplinary family support and nursing
• Support and advice families in using services provided by NGOs, church organisations and low-threshold programmes

Opiskelija
- osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen
- osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa
- osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta
- osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita

Sisältö

• Scientific approaches to family support and nursing
• Key factors of social exclusion and deprivation
• Multidisciplinary networks, child protection, family support and nursing, experts by experience
• Internal and external family structures and dynamics
• Evidence-based health promotion
• Resources for supporting the growth, development and health of children and adolescents
• Service systems and NGOs

- tieteelliset lähestymistavat perhe- ja perhehoitotyössä
- keskeiset syrjäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat tekijät
- moniammatillinen verkostotyö, lastensuojelu, perhe- ja perhehoitotyö, kokemusasiantuntijat
- perheen sisäiset ja ulkoiset rakenteet sekä perhedynamiikka
- näyttöön perustuva terveyden edistäminen
- lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat voimavarat
- palvelujärjestelmät ja järjestöt

Opetusmenetelmät

online course consisting online lectures, independent studies and a written assignment ( made alone/pairs/groups)

Oppimateriaalit

Literature/sources presented at learning platform (Diakle)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

The written assignment can be implemented at workplaces.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 ects corresponds 27 hours of study

Esitietovaatimukset

Suitable for nurses, public health nurses and midwives to specialize and update their competence, or for a student in a Bachelor’s Degree Program in Health Care who has already completed the relevant basic professional studies (The care of children, youth, and families -studies) in their own degree program. A prerequisite for proceeding to the advanced studies is approx. 120 completed credits or other specific reason which has been discussed and agreed with the study guidance counsellor. For Open UAS students’ mastery of the equivalent knowledge (comparable study module of another UAS or adequate work experience as a nurse).

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot). Edellytyksenä syventäviin opintoihin siirtymiselle on n. 120 opintopistettä tai opon kanssa sovittu jokin muu erityinen syy. Avoimen amk:n opiskelijalla vastaavien tietojen hallinta (muiden AMKien vastaava opintojakso tai riittävä työkokemus sairaanhoitajana).

Lisätietoja opiskelijoille

Applicable for social services and health care UAS students who have completed their previous studies of the topic. Suitable for professionals (nurse, public health nurse, midwife,social services BA) to updating and deepening their knowledge.

All materials and lessons are in English, the written task can be done also in Finnish.

Lisätiedot

All materials and lessons are in English, but students can do the written task also in Finnish.

Opintojakson nimi suomeksi: Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
AHOT 5/2021: Voidaan ahotoida vain, jos opiskelijalla on aikaisempi sairaanhoitajan tutkinto tai vastaavilla sairaanhoitajan tutkintoon johtavilla korkeakouluopinnoilla. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The course is evaluated numerically 1-5/ failed. Evaluation is based on assessment of the written assignment and participating the working process.

Read about the assessment criteria at Diak: https://www.diak.fi/en/assessment/

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

19.08.2024 - 29.09.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• understand the principles of the prevention of infections and asepsis
• understand the importance of aseptic practices from the point of view of patient safety and are able to correctly follow aseptic practices
• are familiar with the most common and topical diseases caused by viruses and bacteria as well as their prevention in nursing
• know the principles of basic patient care and resource-based support
• understand the importance of observing patients’ vital functions
• know the principles of ergonomics
• understand the factors that contribute to a safe working environment for nursing staff
• know the governing legislation

Sisältö

• microbiology
• the principles of the prevention of infections and asepsis
• diseases caused by microbes
• prevention of infectious diseases in nursing
• prevention of highly contagious diseases
• implementing basic nursing in accordance with aseptic practices
• resource-based nursing
• observation and support of patients’ vital functions
• ergonomic working practices in nursing
• safe working environment

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

16.09.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Paula Ropponen
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• know the principles of aseptic work and infection control
• are able to provide basic nursing care and support the patient in daily activities in a resource-based way
• are able to observe and assess the patient’s condition and vital functions
• can safely administer medicines orally and via subcutaneous injection
• can interact professionally in different nursing situations
• know the principles of ergonomics
• understand the importance of evidence-based information and can justify their actions
• understand the principle of sustainable development in nursing
• develop their oral and written Finnish language skills needed in care settings

Sisältö

• assistance with daily activities in a resource-based and aseptic manner
• risk assessment and prevention of pressure ulcers
• observing and monitoring breathing and circulation according to the cABCDE protocol
• administering medicines via different routes; oral and subcutaneous injection
• measuring blood glucose and interpreting the results
• care after death, taking into account cultural and religious beliefs
• ergonomic working practices and kinaesthetics in nursing
• patient safety
• use, recycling and disposal of materials
• evidence-based nursing
• professional interaction and respectful treatment of customers

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

09.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Pauliina Kuusisto
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Students
• can describe the structure, location and function of cells, tissues, organs and organ systems in the human body
• know the regulation and tasks of blood circulatory and respiratory functions
• know the structure and functions of the nervous system
• know how to use the most common scientific concepts in the field
• can use their knowledge in clinical nursing and understand the differences between the functions of a healthy and diseased body (pathophysiology)

Sisältö

• cell
• tissue
• musculoskeletal system
• blood, blood circulation, lymphatic system
• respiration
• nervous system
• structure of organ systems and the location of organs in the body
• regulation and tasks of the functions of the body
• the most common scientific concepts

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that the student
• Understands the meaning and methods of health promotion and prevention within the field of home care and outpatient care.
• Gains a deeper understanding for the older patient and patients from different cultures. The student gets an insight in the collaboration between hospital- and outpatient care and learns to see the care from many points of view.
• Learns to collaborate with different professional groups in a client centered way.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is
• Expected to be able to plan, carry out and evaluate the home visit independently and as a part of a multi professional team make a care plan for the client
• Able to see the clients health resources and is able to develop his/her health prevention and promotion thinking.
• Familiar with care assessment over the phone and knows the meaning and purpose with phone counseling. The student can consider the special matters concerning clients from foreign cultures.
• Familiar with the special needs regarding older clients, including medication administration, nutrition and rehabilitation.
• Familiar with the normal aging process and can identify variations from the normal aging.
• Familiar with different types of eHealth solutions as a part of the outpatient care.

Sisältö

Course contents:
• Home care
• Gerontology
• Geriatrics
• Outpatient care
• Teamwork
• Rehabilitation
• Nutrition
• Medication administration
• Vaccination competence
• Simulation

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

04.11.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Sabina Hentilä
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is to give
• Basic knowledge related to children's and women's health i during the various stages of their life cycle
• Basic understanding of women- and family care
• Ability to support the well-being of families.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Demonstrate basic competencies in Contextual-, clinical-, caring- and medical care in pediatric-, gynecologic and maternity care.
• Recognize and discuss the most common gynecological diseases, their prevention and care.
• Explain main themes related to a child´s normal development cycle.
• Knowledge in basic pediatrics: being able to recognizing and communicate the most common diseases during childhood and adolescence.
• Identify factors related to normal pregnancy, childbirth and child care.
• Guide patients and families regarding reproductive health
• Is able to delineate aspect related to family centered care

Sisältö

Course contents:
Pediatric care 2 cr
• The child as a patient, special aspects related pediatric care (medication, age/level of maturity)
• pain and anxiety
• basic- and surgical pediatric care
• circulation, digestion, neurology
Care of Women 2 cr
• Women as patients
• Most common gynecological problems and diseases and their impact on women and their families
• Basics in reproductive health
• Knowledge of common contraceptives
• Knowledge of normal pregnancy, delivery and postpartum care.
1 cr
• Extensional studies in gynecological care OR pediatric care (more information at course introduction)

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is to
• Contribute to develop the student's competence in caring for patient's suffering from different kind of crisis, dependency, drug abuse and basic mental problems.
• The student develops her/his competence in the contextual clinical care. The student forms her/his competence in the assessment and care of the patient who needs emergency care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to be able to
• Identify, to encounter and to take care of patient's i different type of crisis and abuse problems.
• Recognizes and is able to encounter mental aspects in caring.
• Understand the principles of receiving a patient at the emergency room.
• Know the basics for in-hospital advanced resuscitation.

Sisältö

Course contents:
• Different types of crisis:
• crisis care
• crisis service
• different types of abuse problems
• basic knowledge in mental health care
• introduction to the emergency care
• relieving and assessing the patient with an acute emergency at the emergency room
• multiprofessional team work
• the chain of care: prehospital care - care at the emergency ward
• medication administration

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Susanna Kallakorpi
 • Johanna Pirttisalo
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The aim of the course is to develop and increase knowledge in psychiatric nursing and care and the course provides the students opportunities to develop their knowledge and practical competence in psychiatric nursing care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be able to realize the significance of the care relationship and to consciously use his/her abilities for the benefit of the patient and his/her relatives.
• Be able to analyze the limitations and resources in her/his knowledge and to use supervision as support. The student will be able to reflect on the significance of ethical principles and to apply them in psychiatric care
• Understand the significance of promotive, preventive and rehabilitative mental health work.

Sisältö

Course contents:
• Tradition and science in psychiatric care
• The nurse in psychiatric care
• Dimensions of mental health
• Aspects of caring relation
• Ethics in psychiatric nursing care
• Group processes
• Aspects in preventive and rehabilitative care

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 29.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Elina Pettinen
 • Suvi Vierelä
Ryhmät
 • HKI-S23nur
  HKI-S23nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that students have
• Knowledge of history and trends in caring, care work and Nursing and Caring science
• Knowledge of healthcare ethics
• Ability to reflect on dilemmas of care based on the various ethical choices and decisions

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• To have an understanding of the history of ideas that lie behind health and care work, as well as of idea patterns that have influenced Nursing and Caring science at different times and in different contexts
• To understand the use of methodology and source criticism in researching history of ideas
• To reflect on the fundamental values of Caring
• To increase awareness of their own inner ethics

Sisältö

Course contents:
• History of ideas behind caring, care work and Nursing and Caring science by selected classical and contemporary thinkers
• History of Ideas methodology and source criticism
• Caring Ethics: the caritative ethics basic categories -nurse's code of ethics
• Ethical theories; external and internal ethics as well as responsibility

Opetusmenetelmät

Lectures
Case method
Group assignment
Exam
Individual studies

Aika ja paikka

Diaconia University of Applied Sciences/Arcada
Diakle -study environment

Oppimateriaalit

ranmer, P., & Nhemachena, J. (2013).?Ebook : Ethics for nurses: theory and practice.?McGraw-Hill Education, Maidenhead. https://ebookcentral.proquest.com/lib/diak/detail.action?docID=1186568

Duffy, T., Donnell, A., & Snowden, A. (2014). Pioneering Theories in Nursing. Andrews UK. https://search-ebscohost-com.anna.diak.fi/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=846135&site=ehost-live

Hafsteinsdóttir, T. B., Jónsdóttir, H., Kirkevold, M., Leino-Kilpi, H., Lomborg, K., & Rahm, H. I. (Eds.). (2019).?Leadership in nursing: Experiences from the European nordic countries. p. 1-12; 69-80; 99-114. https://ebookcentral.proquest.com/lib/diak/detail.action?docID=5771203

Code of Ethics for Nurses. ICN. https://www.icn.ch/news/international-council-nurses-launches-consultation-revise-code-ethics-nurses

Ethical Guidelines of Nursing https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

Nurses' Collegiality Guidelines https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/

Learning material from lectures

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam: at the end of the course
Check the date of exam from the timetable.
Check the dates of general exam retakes.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tentative schedule:
Study activities (134h/5cr)
Lectures - 4X4 hours
Exam 4 hours
Group assignment 20 hours
Individual studies - 94 hours

Sisällön jaksotus

Competency aims:

The aim of the course is that students have
- Knowledge of history and trends in caring, care work and nursing and caring science
- Knowledge of healthcare ethics
- Ability to reflect on the dilemmas of care based on various ethical choices and decisions
- Ability to intervene non-professional activities

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learning outcomes:

The student is expected to
- To have an understanding of the history of ideas that lie behind health and care work, as well as of the patterns of idea that have influenced nursing and caring science at different times and in different contexts
- To understand the use of methodology and source criticism when researching the history of ideas
- To reflect on the fundamental values of caring
- To increase awareness of their own inner ethics

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Linda Hublin
 • Hanna Dombret
Ryhmät
 • A51nur
  A51nur

Tavoitteet

Competency aims:
• The aim of the course is deepen the knowledge the student has gained during the theoretical studies and previous practical trainings.

Learning outcomes:
At the end of the practical training the student is expected to be able to
• Understand different aspects of nursing and actively use all knowledge he/she has about nursing
• Understand the need and methods for health promotion, rehabilitative care and a leadership to promote health in different nursing contexts.
• Plan and put into practice the care of the patient/client in different nursing contexts.
• Document the nursing care in the way the unit he/she is working in demands.

Sisältö

Course contents:
• The practical training is 14 weeks long. The working hours for the practical training is 38h/week and 2 h self-studies/week.

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

26.08.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Tia Virtanen
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Student
• to develop English language skills in spoken and written professional communication
• is expected to be able to participate confidently in customer service interactions in English
• be able to understand also complex spoken language on matters regularly encountered at work
• be able to understand, interpret and explain field- specific terminology
• be able to write in stylistically appropriate and grammatically correct English
• to produce formal texts, such as reports, instructions, documents, and other typical written texts needed at work

Sisältö

• social contacts
• discussions
• field-specific concepts and terminology
• communication at your place of work
• writing techniques (language and style)

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

19.08.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Hovila
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Students
• develop their oral language skills in situations related to nursing
• achieve B1.2-level oral proficiency in Finnish, which enables interaction with patients, relatives, colleagues and other healthcare professionals.
• are able to describe, explain and define phenomena in their field using oral language skills

Sisältö

• common phrases required in nursing work
• discussions with patients and family members
• oral reporting, patient guidance and health advice
• healthcare vocabulary in Finnish
• interaction in a work community

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

12.08.2024 - 22.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Marketta Fredriksson
 • Sabina Hentilä
 • Sonja Hyrkkö
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Students
• are familiar with the Diak way of thinking, including the development-oriented work approach and the principles of professional critical reflection
• know how to start their professional growth process
• are familiar with Diak’s study principles and learning tools
• know the principles of critical information retrieval

Sisältö

• the Diak way of thinking, including the development-oriented work approach and the principles of professional critical reflection
• Diak’s study policies as well as digital learning tools and environments
• Critical approach to sources, principles of information retrieval

Ajoitus

19.08.2024 - 29.09.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Hanna Dombret
 • Paula Ropponen
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur
Pienryhmät
 • pienryhmä A
 • pienryhmä B

Tavoitteet

Students
• understand pharmacotherapy as part of patient safety and are familiar with the procedure for reporting pharmacotherapy-related risks and adverse incidents
• understand the responsibilities of student nurses and registered nurses in pharmacotherapy
• understand the principles of general pharmacology and pharmacy
• know how to look for and apply information on medication from drug databases
• know how to guide patients in pharmacotherapy and the interpretation of an electronic prescription
• can perform the medical calculations included in the course

Sisältö

• the principles of safe pharmacotherapy
• the governing legislation for pharmacotherapy
• pharmacotherapy plan
• routes and forms of the administration of medicines
• pharmacology, pharmacodynamics, pharmacokinetics, toxicology
• pharmaceutical service
• drug databases and electronic prescriptions
• risk and incident reports
• responsibilities and obligations of a nursing student during the education
• medical calculation

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Pia Tauriainen
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competence aims:
• The aim of the course is to develop the student's clinical competence to improve her/his knowledge about and capacity to act in the context of mental health care.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
Theoretical competence:
• Knows the structure of psychiatric health care system
• Has knowledge about mental health and disturbances in mental health
Competence to act in practical situations:
• Understands the special aspects of the processes in mental health care and has capacity to apply this
• Is able to identify, meet and take care of patients suffering from different kind of mental problems and illnesses
• Can participate in planning, realizing and evaluation of patient care, furthermore has capacity to create an individual plan for patient care
• Understands the meaning of caring relationship, furthermore has capacity to use the self to promote patient's mental health
Ethical competence:
• Can apply ethical principles in psychiatric context
• Is aware about own capacities and limits, furthermore can use counseling as a professional tool for self-development
• Understands variations in the phenomena of closeness and distance in psychiatric care

Sisältö

Course contents:
• Theoretical studies in psychiatric care
• Theoretical and practical studies from study year 1 and 2.
• Medical calculation exam must be valid according to instructions.

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course or complete studies during the 5th semester :
Clinical care VII: Psychiatric care

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet suomeksi;

Opiskelijan tulee

- määritellä omat oppimistavoitteensa harjoitteluihin yleisten oppimistavoitteiden pohjalta
- sopia arviointiajankohta yhdessä harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa
- osallistua reflektioihin


Opiskelija;
- tietää psykiatrisen palvelujärjestelmän
- opiskelijalla on tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä
- ymmärtää mielenterveyden hoidon erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä
- osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa eri mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista kärsiviä potilaita
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa ja laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman
- ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaa käyttää persoonaansa potilaan mielenterveyden edistämiseksi
- noudattaa eettisiä periaatteita psykiatrisessa hoitotyössä
- tiedostaa omat taitonsa ja rajansa ja osaa käyttää työnohjausta ammatilliseen kehittymiseen
- ymmärtää distanssin säätelyn merkityksen psykiatrisessa hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

18.11.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Kristiina Rosqvist
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • HKI-S24nur
  HKI-S24nur

Tavoitteet

Work placement objectives
Students
• can adhere to patient and client safety practices
• can act according to the working environment’s data security and protection practices
• can observe infection risks in the work placement environment and work in an aseptic way
• can act according to the principles of nursing
• can establish a care and client relationship and assess their ability to deal with patients and customers in a holistic way
• can take into account the diversity and multiculturalism of individuals and life histories in customer/carer relationships
• can observe and respond to the basic daily needs of individuals and document under supervision the care provided
• can administer medication under supervision using the enteral route of administration
• understand their responsibility in the implementation of pharmacotherapy and are familiar with the pharmacotherapy plan of their work placement
• can identify risk points in the pharmacotherapy process in their own work
• can assess the realisation of their objectives and work placement plan and set development objectives
• develop their oral and written Finnish language skills needed in nursing

Objectives of work placement reflection
Students
• reflect on the importance of the first work placement in relation to their own professional growth
• reflect on the realisation of the principles of nursing and respectful treatment of patients in the first work placement, taking into account ethical issues
• understand the process of setting their own work placement objectives to support their learning

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä

Tavoitteet

Competency aims:
After finishing the course the student
• Has the competence to take care of the patients basic needs
• Have developed his competence to care for the internal and surgical patients

Learning outcomes:
General for every practical training
• Understand the documentation and the importance of continuity of patient care
• Use different health care recommendations and manuals in support of their activities and learning
• Develop their ethics and can identify, analyze and reflect on ethical problems
• Have basic skills to relates to the patient’s basic care area, such as the patient personal hygiene, nutritional supply or condition and observation of the patients vital life functions
• Understand the importance of patient and drug safety
Internal medicine
• Understand the role of the nurse in multiprofessional cooperation in the care of internal medical patient
• Understand the meaning of drug treatment for patients with internal medical diseases
• Know how to care for parenteral patients fluid and drug treatment
• Understand the inpatient care nature and form an overall picture of care process
• Can according to the patient’s health and symptoms choose and perform appropriate care activities
• Understand the importance of patient guidance and practice to handle it in different situations
Surgical care
• Understand the role of the nurse in the professional cooperation in care of surgical patients
• Can implement the surgical patient’s basic care
• Know the main drug groups and their indications/contractions in the care of surgical patients
• Can judge the condition of the patient, both clinically and with the help of observations instruments
• Understand the actions that are being taken at the ward, be able to prepare for the interventions as well as assist with these
• Understand the care and prevention of pain and nausea with medical and non-medical methods
• Can guide and inform the patient before, during and after surgery

Sisältö

Course contents:
• Practical training according the instructions given

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
- Clinical care II: Medical and Surgical care
-Clinical care III: Clinical care III: Anesthesiology and Intensive Care

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Riikka Tuominen
 • Suvi Vierelä

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is the student
• Can apply previous knowledge in health care and researches when encountering clients from different cultural background and ages in a home care environment.
• Be familiar with the administrative work within home care and outpatient care.
• Be familiar with patient centered care and documentations.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Be familiar with home care as a working field
• Know who the most relevant collaborators are within home care and knows which occupational groups are part of the home care team/
• Participate in home care staff meetings and can see the connection between the administrative work and the practical field work
• Practice skills that are of relevance for the nurse/public health nurse in home care/outpatient care
• Be able to vary his/her way of work depending on the client's age and cultural background
• Plan, carry out and evaluate a home care visit, prioritize the need of care, estimate and document the need of nutrition, hygiene, mobility and need for pharmaceuticals
• Be able to carry out a home visit independently

LEARNING OUTCOMES FOR OUTPATIENT CARE
Theoretical competence:
• Integrate knowledge from different sciences/courses such as anatomy, physiology, pharmacology, microbiology, pathology, internal medicine, surgery as well as nursing sciences and apply this knowledge in open care units.
• Apply the knowledge to form a comprehensive picture of the care process in open care.
• Understand what resources are available to health professionals when caring for patients with need for care in open care. Understands the importance of health promotion in open care and clients individual possibilities and obstacles to maintain his/hers own health
• Understands the importance of communication during care both in multiprofessional team and between client and caregiver.
• Understands the difference between hospital and open care and is aware the means how to co-operate between organizations.
Competence to act in practical situations:
• Possess basic nursing care skills needed in open care.
• Apply the treatment process, for example, to observe/assess, analyze, plan and implement needed care in open care.
• Meet the patient's underlying problems, needs, and desires, and increasingly see the patient's whole care picture.
• Be able to administer medications used in open care and can give guidance in medical use to clients.
• Can do documentation of care/ clients condition on the way it is done in the unit.
Ethical competence:
• Be aware of their own level of competence and seek guidance when knowledge and skills are lacking.
• Follow the ethical guidelines for care.
• Understand the importance of confidentiality.
• Understand the importance of ethics in cooperation between staff and client and family members.

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical care IV: Home care and Outpatient care

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Health Care, Nursing
Opettaja
 • Suvi Vierelä
 • Linnea Jokinen
Ryhmät
 • A53nur
  A53nur

Tavoitteet

Competency aims:
The aim of the course is that student
• Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
• Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to
• Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
• Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
• Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
• Use various materials for client education and also develop new materials.
• Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
• Coordinate the patients care as a whole according to the context

Sisältö

Course contents:
• Pedagogic and teaching perspective
• Discussion methods and counseling methods
• Planning, implementing and evaluating the process for client education situations during the different phases of the learning process
• Education of the client/ patient / personal
• Evaluation of the client education process

Opetusmenetelmät

Competency aims:

The aim of the course is that student

- Develops competence in delivering teaching/education using appropriate pedagogical approaches.
- Be able to generate individual plans that are appropriate for various client groups.

Learning outcomes:
At the end of the course the student is expected to

- Identify and discuss ethical and pedagogical issues relating to education
- Is be able to plan, implement and evaluate client education from various perspective and in co-operation with other nursing professionals.
- Utilize the appropriate approach and pedagogical methods according the needs of the client/patient or group
- Use various materials for client education and also develop new materials.
- Assess his/her own skills and knowledge and see the consequences of his/her own actions
- Coordinate the patients care as a whole according to the context

Tavoitteet suomeksi
Opiskelija;

Kehittää hoitotyön ohjausosaamista hyödyntäen laajasti hoitotyön soveltuvia erilaisia ohjausmenetelmiä.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden ja eri asiakasryhmien hoitotyötä kokonaisvaltaisesti huomioiden potilaiden yksilölliset voimavarat ja tarpeet.
Osaa tunnistaa ja arvioida hoitotyön ohjaukseen ja opetukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilasohjauksen huomioiden potilaan elämänhistorian- ja olosuhteet.
Osaa tunnistaa potilaan ja asiakkaan hoitotyön tarpeita, toimia ja arvioida osaamistaan hoitotyön kansallisen prosessimallin mukaisesti
Valita asianmukaiset ohjaustyön sisällöt ja materiaalit, arvioida kriittisesti olemassa olevia ohjaustyön materiaaleja sekä hyödyntää uusia innovatiivisia ratkaisuja hoitotyön ohjaustyössä.
Osaa arvioida omien tavoitteidensa ja harjoittelusuunnitelmansa toteutumista sekä asettaa itselleen ammatillisia kehittymishaasteita
Osaa huomioida potilaiden / asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa
Osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohtia omassa toiminnassaan ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Possible practice placement

- Nursing homes and different daytime activity centers
- Home care and service units and home nursing
- Disability services, child welfare and family nursing units
- A healthcare center
- A district or central hospital and university hospital; similar services provided by the private sector
- Outpatient care services, daytime activity centers, clients’/patients’ home care and service and home nursing

Only a nurse can supervise your practice

Sisällön jaksotus

PRA4 consists of:

10 etcs = 267 hours, 8h can be reduced (for CV, placement search via Jobiili, reflections), so total amount of hours are 259 hours.

It means approximately 38 hours per week.

In calendar weeks this is 7 weeks

Esitietovaatimukset

To be eligible for enrollment in this course, the student must have accomplish the course:
Clinical Care V: Care of women and children

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Approved clinical practice require:
- participation in the info session
- participation in the reflection sessions
- approved personal aims send by the end on first practice week
- assessment discussion
- Assessment discussion will be held with the student, the supervising nurse (harjoittelua ohjaava sairaanhoitaja) and supervising teacher in the middle or the end of the practice.
If you have two different practice placements, assessment discussion will be held on both of the placements
- approved practice taking into account the practice hours
- returned assessment forms

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty