Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Laajuus:
30 op

ERKO Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
ERKO Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
ERKO Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
ERKO Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
ERKO Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista

Sisältö

Mielenterveyskäsitteen moniulotteisuus ja päihteet
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus: edistävä ja ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien hoito ja kuntoutus.
Ihmisen jakamattomuus ja ainutlaatuisuus, yhdenvertaisuus
Voimaantuminen, ihmisen voimavarat (keholliset, psykofyysiset, elämäntavat, hengellisyys / henkisyys) ja elämän taidot.
Eettisyys: stigma, kokonaisvaltainen ihmisen kohtaamisen taito, asenteisiin vaikuttaminen
Mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy.
Ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansainväliset näkökulmat mielenterveys-ja päihdetyössä

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys
Osallisuus ja itsemääräämisoikeus
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus sekä heidän roolinsa mielenterveys- ja päihdetyössä, myös kouluttajina
Yhdenvertaisuus
Avoin dialogi ja reflektiivisyys
Voimavaralähtöisyys
Recovery –(ajattelu) toipumisorientaatio
Toivon merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä
Tarpeen mukaisen hoidon lähestymistapa
Läheisten ja yhteisöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissa

Lisätiedot

ARVIOINTI
Ennakko-oppimistehtävä: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
Oppimistehtävä: numeerinen arviointi (1–5)

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Eeva Kivelä
 • Pia Tauriainen
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

Sisältö

Asiakkaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen arviointi (arviointityökalut) ja tämän pohjalta toteutettava tuki
Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutuksen merkitys
Tilanteen arviointi avoimen dialogin keinoin asiakkaan kanssa
Mielenterveys- ja päihdesairaudet ja lääketieteen näkökulmia hoitoon ja kuntoutukseen
Asiakaskohtaisen tuen ja avun suunnittelu
Psykososiaalisen tuen merkitys
Erilaiset riippuvuusongelmat ja niiden arviointi
Muutosprosessin ja vaihemallin hyödyntäminen arvioinnissa
Puheeksioton osaaminen
Yhteisöväkivallan ehkäiseminen, tunnistaminen ja toiminta asiakkaiden tukemisessa
Kaltoinkohtelun, väkivallan, kiusaamisen havaitseminen, uhrien ja tekijöiden kohtaaminen ja hoito

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
 • Pia Tauriainen
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Sisältö

Reflektiivinen ja kunnioittava toimintatapa
Asiakastyössä vaikuttavat tekijät
Asiakastyössä vaikuttavat näyttöön perustuvat menetelmät
Mielenterveys- ja päihdetyön ihmislähtöiset menetelmät yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa
Toiminta eri ikäisten ja eri vaiheissa oman mielenterveys- ja päihdetilanteensa kanssa olevien henkilöiden auttamisessa.

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Susanna Kallakorpi
 • Pia Tauriainen
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

Sisältö

Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ajankohtaiset ohjeistukset
Sote- ja maakuntauudistus
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palvelujen tuottajina
Vapaaehtoiset ja vertaiset yhteistyökumppaneina
Järjestöt asiantuntijoina
Mielenterveys- ja päihdetyö tilastoina
Asiakaslähtöinen hoito- ja palveluprosessiosaaminen
Palveluohjaus
Moniammatillisuuden mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä, palveluverkosto, palvelujärjestelmä, palveluohjausosaaminen, työparityöskentely
Digitaalisuus mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. mobiilimenetelmät, verkkopalvelut, pelillisyys)

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • E-S23mipa
  E-S23mipa

Tavoitteet

Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammattillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Sisältö

Hoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus, arviointi ja kehittäminen, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi
Kriittisen ajattelun edistäminen, osaamisen ylläpito (myös kansainvälisesti)
Ammatillinen kasvu ja itsereflektiotaidot, oma ja työyhteisön työhyvinvointi
Meneillään olevat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämishankkeet (Suomi ja kv)
Kehittämisosaaminen ja -menetelmät, taloudelliset ja eettiset seikat huomioiden
Tutkimuksellisesta näkökulmasta ei tutkimuksen tuottaminen, mutta tutkimuksen "lukutaito": tiedon soveltamisen, vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämiseksi
Työnohjaus ammatillisen kasvun ja asiakastyön laadun tukena

Lisätiedot

ARVIOINTI
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista

Sisältö

Mielenterveyskäsitteen moniulotteisuus ja päihteet
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus: edistävä ja ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien hoito ja kuntoutus.
Ihmisen jakamattomuus ja ainutlaatuisuus, yhdenvertaisuus
Voimaantuminen, ihmisen voimavarat (keholliset, psykofyysiset, elämäntavat, hengellisyys / henkisyys) ja elämän taidot.
Eettisyys: stigma, kokonaisvaltainen ihmisen kohtaamisen taito, asenteisiin vaikuttaminen
Mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy.
Ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansainväliset näkökulmat mielenterveys-ja päihdetyössä

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali.

Ennalta määrätty oppimateriaali:
• Holmberg, J. Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä. Edita, 2016.
• Mental health promotion glossery
• Tamminen, N. & Solin, P. (toim.) Mielenterveyden edistäminen asumis- ja hoivapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-913-8

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys
Osallisuus ja itsemääräämisoikeus
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus sekä heidän roolinsa mielenterveys- ja päihdetyössä, myös kouluttajina
Yhdenvertaisuus
Avoin dialogi ja reflektiivisyys
Voimavaralähtöisyys
Recovery –(ajattelu) toipumisorientaatio
Toivon merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä
Tarpeen mukaisen hoidon lähestymistapa
Läheisten ja yhteisöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheismateriaali:
Vuorilehto, M., ym. Uudistuva mielenterveystyö. Fioca, 2014.
Holmila, Raitasalo & Tigerstedt (toim.) 2016. Sukupolvien sillat ja kasvamissen karikot. Vanhemmat, lapset ja alkoholi.
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit 2006. Työpapereita 3/2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ja Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Suunnitelman loppuarviointi ja ohjausryhmän ehdotukset. Raportteja ja muistioita 2016:3.

Stengård E & Appelqvist-Schmidlechner K. (2010) Mental health promotion in young people - an investment for the future (PDF 53 KB). Publications of WHO Regional Office for Europe. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/121135/E94270.pdf

Turpeinen, A. 2018. Tarpeenmukainen hoito. Mielipalvelut.fi. http://www.mielipalvelut.fi/artikkelit/tarpeenmukainen-hoito/
Karppinen, Henri (2014) Reframing the relationship between service design and operations: a service engineering approach. väitöskirja. http://www.doria.fi/handle/10024/94496

Laitila, Minna (2010) Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdepalveluisssa, Fenomenografinen lähestymistapa. Väitöskirja. https://core.ac.uk/download/pdf/15168145.pdf

Valkama, Katja (2012) Asiakkuuden dilemma – Näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuteen. Väitöskirja. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-412-4.pdf

Rissanen, P. (2015) Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 88/2015. https://kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf

Peltoniemi, M. (2017) Aivan kuin minua ei olisi: Autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Päihteet ja syrjäytyminen, sosionomi (YAMK). http://www.theseus.fi/handle/10024/136225

Lisätiedot

ARVIOINTI
Ennakko-oppimistehtävä: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
Oppimistehtävä: numeerinen arviointi (1–5)

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

Sisältö

Asiakkaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen arviointi (arviointityökalut) ja tämän pohjalta toteutettava tuki
Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutuksen merkitys
Tilanteen arviointi avoimen dialogin keinoin asiakkaan kanssa
Mielenterveys- ja päihdesairaudet ja lääketieteen näkökulmia hoitoon ja kuntoutukseen
Asiakaskohtaisen tuen ja avun suunnittelu
Psykososiaalisen tuen merkitys
Erilaiset riippuvuusongelmat ja niiden arviointi
Muutosprosessin ja vaihemallin hyödyntäminen arvioinnissa
Puheeksioton osaaminen
Yhteisöväkivallan ehkäiseminen, tunnistaminen ja toiminta asiakkaiden tukemisessa
Kaltoinkohtelun, väkivallan, kiusaamisen havaitseminen, uhrien ja tekijöiden kohtaaminen ja hoito

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheiskirjallisuus:
Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert,C & Seuri T. (2017) Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. (2015) Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Käypä hoito- suositukset: Alkoholiongelmaisen hoito, Huumeongelmaisen hoito
Rakkolainen, M. (2017) Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 2301. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101802/978-952-03-0504-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Rakkolainen, M. & Ehrling, L. (2012). Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa. Psykologia, 47(1),20–37.
Rakkolainen, M., Koski-Jännes, A., Tuomisto, M. & Tolonen K. (2015). Päihdeasiakkaan taustan ja motivoivan alkuhaastattelun yhteydet hoidon tuloksiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52,102–117.
Behm, M- M. (2015) Ihanteet ja arki päihteiden käytön puheeksiottotilanteissa päivystysvastaanotoilla - Eettisten periaatteiden toteutuminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1944-1/urn_isbn_978-952-61-1944-1.pdf

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Sisältö

Reflektiivinen ja kunnioittava toimintatapa
Asiakastyössä vaikuttavat tekijät
Asiakastyössä vaikuttavat näyttöön perustuvat menetelmät
Mielenterveys- ja päihdetyön ihmislähtöiset menetelmät yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa
Toiminta eri ikäisten ja eri vaiheissa oman mielenterveys- ja päihdetilanteensa kanssa olevien henkilöiden auttamisessa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheismateriaali:
Hietaharju, P & Nuuttila, M 2016 Käytännön mielenterveystyö. Sanoma Pro OY
Noppari, E., Kiiltomäki, A.& Pesonen, A. (2007) Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa. Sanoma Pro Oy
Heikkinen-Peltonen, R, Innamaa, M & Virta, M (2014) Mieli ja terveys. Edita Helsinki
Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. & Seuri, T. (2017) Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki,M & Salo-Chydenius, S. (2015) Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Koski-Jännes A., Riittinen l., Saarnio P. (2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (2008) Tammi. Helsinki
Mental Health Promotion Glossary

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

Sisältö

Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ajankohtaiset ohjeistukset
Sote- ja maakuntauudistus
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palvelujen tuottajina
Vapaaehtoiset ja vertaiset yhteistyökumppaneina
Järjestöt asiantuntijoina
Mielenterveys- ja päihdetyö tilastoina
Asiakaslähtöinen hoito- ja palveluprosessiosaaminen
Palveluohjaus
Moniammatillisuuden mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä, palveluverkosto, palvelujärjestelmä, palveluohjausosaaminen, työparityöskentely
Digitaalisuus mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. mobiilimenetelmät, verkkopalvelut, pelillisyys)

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheiskirjallisuus:
Nouko-Juvonen,S., Ruotsalainen , P.j & Kiikkala, I (2000). Hyvinvointivaltion palveluketjut. Tammi.
Helen, I. (2011): Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Vastapaino. Tampere.
Wahlbeck, K.,Hietala, O., Kuosmanen, L.., McDaid, D., Mikkonen, J., Parkkonen, J., Reini, K., Salovuori, S. & Tourunen,J. (2018). Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017 (http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/89-2017-YhdessaMielin_valmis.pdf/e60e6d56-43cb-40e8-8f49-54e6dfdac5bb?version=1.0 )

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Opettaja
 • Tiina Lintunen
 • Susanna Kallakorpi
 • Eeva Kivelä
Ryhmät
 • E-S24mipa
  E-S24mipa

Tavoitteet

Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammattillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Sisältö

Hoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus, arviointi ja kehittäminen, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi
Kriittisen ajattelun edistäminen, osaamisen ylläpito (myös kansainvälisesti)
Ammatillinen kasvu ja itsereflektiotaidot, oma ja työyhteisön työhyvinvointi
Meneillään olevat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämishankkeet (Suomi ja kv)
Kehittämisosaaminen ja -menetelmät, taloudelliset ja eettiset seikat huomioiden
Tutkimuksellisesta näkökulmasta ei tutkimuksen tuottaminen, mutta tutkimuksen "lukutaito": tiedon soveltamisen, vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämiseksi
Työnohjaus ammatillisen kasvun ja asiakastyön laadun tukena

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali

Kärkkäinen M-L (2013) Työnohjaus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Osviitta 4, 2013.

Manka M-L (2016) Työhyvinvointi murroksessa. Osviitta 1, 2016.

Sharrock ym (2013) Clinical supervision for transition to advanced practice. Perspectives in Psychiatric Care

Lisätiedot

ARVIOINTI
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi

Arviointiasteikko

0-5