Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yamk Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Yamk Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Jari Helminen
 • Hanna Hovila
Ryhmät
 • Y53sosva
  Y53sosva

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä
- luento
- ryhmäkeskustelut
- ryhmätyöskentely
- itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu verkkovälitteisesti Zoomissa sisältäen aikaan sidottua opetusta, ohjausta ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksossa ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu:
- työelämämentorointiprosessissa
- alumnipaneelissa
- yksilöllisessä työskentelyssä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä (3 x 26,7 tuntia = 80 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö jaksottuu seuraavasti:
- lukukausivastaavan ja opon tunnit kerran kuukaudessa
- kansalliset ja kansainväliset kompetenssit, yhteistyö ja verkostot - luento ja materiaalit
- ryhmätyöskentely liittyen ammatilliseen kehittymiseen, jossa tuotetaan blogikirjoitus ryhmän yhteisessä prosessissa
- urasuunnittelun työpaja
- työelämämentorointiprosessi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin perusteina ovat:
- opiskelijan osallistuminen aikaan sidottuun ohjaukseen, opetukseen ja työpajaan
- ryhmätyöskentelyyn osallistuminen
- blogikirjoitus ryhmässä
- työelämämentorointiprosessin toteutuminen oman työelämämentorin kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on hyväksytysti suorittanut opintojakson eri osiot.
Hylätty suoritus:
-Opiskelija ei ole osallistunut opintojakson ohjaukseen, opetukseen, ryhmätyöskentelyyn
-Opiskelija ei ole kirjoittanut ryhmässä blogikirjoitusta
-Opiskelija ei ole toiminut mentorointiprosessissa aktorina

Ajoitus

04.04.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Jari Helminen

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tutkimusasetelmiin liittyvät lähtökohdat
• osaa hyödyntää annettua määrälliseen ja laadulliseen menetelmään liittyvää kirjallisuutta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa YAMK:n opetussuunnitelmin TUM0005Y21S opintojaksoa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y53termo
  Y53termo
 • Y53sosva
  Y53sosva

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Jari Helminen
 • Hannu Piiroinen
Ryhmät
 • Y53sosva
  Y53sosva

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnin lähestymistapoja
- analysoida näyttöön perustuvia menetelmiä ja niiden soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluissa
- dokumentoida asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjä ja -menetelmiä
- kehittää osallistavia asiakas- ja palveluohjauksen arvioinnin menetelmiä

Opetusmenetelmät

- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)
- Ohjattu itsenäinen työskentely (ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä)
- Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
- Muu yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen opintojakson opiskelijoiden välillä

Aika ja paikka

Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

- 21.8.2023 klo 16–18 (opetus)
- 31.8.2023 klo 15–18 (opetus)
- 7.9.2023 klo 15–18 (opetus)
- 21.9.2023 klo 15–16 (kyselytunti: oppimistehtävän ohjaus)
- 10.10.2023 klo 15–18 (opetus)

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeinen kirjallisuus


Klemola, K. (2015). Tuottavuuden, vaikuttavuuden, ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – palvelujen käyttöön perustuva malli ja esimerkkejä [Lappeenrannan tekninen yliopisto, väitöskirja]. (Acta Universitatis Lappeenrantaensis 664). Lappeenrannan teknillinen yliopisto. (väitöskirja). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-859-3

Pitkänen, L., Torkki, P., Tolkki, H., Valtakari, M., & Leskelä, R-L. (2020). (toim.). Reittiopas vaikuttavuuteen. Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:1). Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-820-5

Lisäksi vaihtoehtoista kirjallisuutta ja tutkimuksia, jota opiskelija käyttää ennakko-oppimistehtävässä ja oppimistehtävässä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa käyttäen työn ja / tai tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) opinnollistamista. Opiskelija suorittaa opintojakson ennakko-oppimistehtävän ja oppimistehtävän joko omassa työssä, vapaaehtoistoiminnassa ja / tai esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opiskelija tekee lomakkeen "Opinnollistamisen suunnitelma TKI-toiminnassa ja työelämäyhteistyössä": https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/08/Opinnollistamisen-suunnitelma-TKi-toiminnassa_230821.pdf Lomake toimii vaihtoehtoisen suoritustavan suunnitelmana ja sopimuksena. Ennakko-oppimistehtävän ja oppimistehtävä tehdään kiinteässä yhteydessä työhön ja / TKI-toimintaan; olennaista on myös vahvan yhteyden luominen tutkimukseen ja ammatilliseen tietoon.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä linkittyvät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin, esimerkiksi opintojakson osallistujan omaan työhön

- Ennakko-oppimistehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen siirtyminen hyvinvointialueelle asiakkaiden näkökulmasta – vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (opiskelijakohtaisesti tehtävä ennakko-oppimistehtävä)
- Oppimistehtävä (tehdään toinen kahdesta vaihtoehdosta):
1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistarpeet – PESTEL-analyysi kehittämistoiminnan lähtökohtana (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)
2. Valittuun kehittämiskohteeseen vaikutusten arviointisuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan, mitä arvioidaan, miksi arvioitaan, miten arvioidaan (arvioinnin käytännöt, menetelmät ja välineet), miten arviointi toteutetaan (mm. kuka ja milloin), miten arviointitieto analysoidaan ja mihin ja miten arviointitietoa käytetään (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Aikaan sidottu opetus ja ohjaus sekä niihin liittyvä työskentely (Zoom) 0,5 op
- Ennakko-oppimistehtävä ja siihen liittyvä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itsenäinen työskentely 1 op
- Oppimistehtävä, ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät vertaiskeskustelut sekä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen 3 op
- Oman oppimisen arviointi ja reflektio 0,5 op

Sisällön jaksotus

- Opetus ja ohjaus
- Ennakko-oppimistehtävän palautus
- Opetus ja ohjaus
- Oppimistehtävän ohjaus (kyselytunti)
- Opetus ja ohjaus
- Oppimistehtävän palautus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analysoida sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnin lähestymistapoja
- analysoida näyttöön perustuvia menetelmiä ja niiden soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluissa
- dokumentoida asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjä ja -menetelmiä
- kehittää osallistavia asiakas- ja palveluohjauksen arvioinnin menetelmiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmien yhteisiin arviointikriteereihin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (10.1.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot. Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7). Saatavilla https://www.diak.fi/wp-con-tent/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_YAMK_ERKO.pdf

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (1–5) Opintojakson arvosana perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Eija Nieminen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opetusmenetelmät

Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminta perustuu dialogiseen muutospedagogiikkaan. Sen neljä kulmakiveä ovat dialogi (oppiminen osallistumisena), oppiminen tiedonhankintana, oppiminen tiedon luomisena ja muutos. Ylemmissä ammattikorkeakoulutuksissa lähtökohtana on, että käsitteellinen (teoreettinen) tieto, kokemuksellinen tieto ja käytännöllinen osaaminen linkittyvät.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojaksossa Diakin pedagogiset lähtökohdat on otettu huomioon siten, että opiskelijan yksilöllinen tiedonhankinta, dialogi muiden toimijoiden kanssa ja tiedon luominen yhdessä mahdollistuvat muun muassa opintojakson oppimistehtävissä.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson opetusmenetelmät ovat seuraavat.

Opintojaksolähtöinen työskentely:
- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

Opiskelijakohtainen työskentely
- Opiskeluvalmiuksien ja hyvinvoinnin arviointi (Career, Resilience, Education, Agency and Readiness, CREAR-mittari)
- Oman asiantuntijuuden video
- Kehittymissuunnitelma
- Opintojakson materiaalien opiskelu

Opiskelijaryhmässä tapahtuva työskentely
- Vertaismentorointitapaamiset (3 krt á 2 tuntia) ryhmien sopimuksen mukaisesti
- Osallistuminen opintojakson online-tapaamisiin Zoomissa

Aika ja paikka

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso toteutuu Diakin digitaalisessa opetus- ja ohjausympäristössä Diakle sekä Zoom-verkkotyöskentelyalustalla. Opintojaksossa on on verkkovälitteistä, aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.

• ke 21.8.2024 klo 15–18: Diakin YAMK-koulutusten yhteinen aloitus
• ma 26.8.2024 klo 15–18: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 9.9. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 16.9.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 23.9. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 7.10.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 21.10. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 11.11.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 25.11. klo 16–17: Ryhmävastaavan ohjaustunti
• ma 9.12.2024 klo 15–17: Opinto-ohjaajan ja ryhmävastaavan ohjaustunti

Oppimateriaalit

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson keskeinen kirjallisuus.

Blommila, K., Juntunen, M., & Kosunen, S. (toim.). (2022). Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Suomen palveluohjausryhdistys SPO ry & Profani Oy.

Nummela O., Juujärvi S., Sinervo T., (2019). Competence needs of integrated care in the transition of health care and social Serviceä in Finland. International Journal of Care Coordination 2019, Vol. 22(1) 36–45. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904124928

Opetushallitus, 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. (2023). Megatrendit 2023. Ymmärrystä yllätysten aikaan. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#megatrendityon-eteneminen

Zitting, J., Laulainen, S. & Niiranen, V. 2019. Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Yhteiskuntapolitiikka 84(4), 380-392 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828780

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- YAMK-alumnien puheenvuorot ja tapaamiset
- Vertaismentorointiprosessi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson laajuus on 2 op, joka on 2 x 27 tuntia = 54 tuntia.

Sisällön jaksotus

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osat I ja II) -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson työskentelyssä painottuu opiskelijan omien ammatillisen osaamisen vahvuuksien ja kehittymisen tarpeiden tunnistaminen sekä niiden näkyväksi tekeminen sekä oman kehittämissuunnitelman laatiminen. Omien vahvuuksien ja kehittymisen tarpeiden tunnistaminen vahvistaa oppijan sitoutumista myös elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.

Asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi ja kehittämistavoitteet vahvistuvat opintojakson ja koko koulutuksen aikana kun opiskelija tutustuu asiantuntijuutta ja osaamista ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja suosituksiin.

Opiskelijaryhmässä toteutuva vertaismentorointi edistää osaltaan oppimista ja osaamisen kehittämistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osat I ja II) -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
- tunnistaa omat ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
- on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
- edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
- kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakson arviointi on hyväksytty-hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on:

- osoittanut suorittaneensa Digistartti-kurssin
- tehnyt opiskeluvalmiuksien ja hyvinvoinnin arvioinnin testin (Career, Resilience, Education, Agency and Readiness, CREAR-mittari)
- tehnyt asiantuntijuusvideon ja tutustunut vertaisryhmän opiskelijoiden videoihin
- laatinut henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman
- työskennellyt vertaismentorointiryhmässä (3 krt á 2 tuntia)
- opiskellut opintojakson materiaalin
- osallistunut opintojakson online-tapaamisiin.

Hylätty (0)

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus (osa I) -opintojakso on hylätty kun opiskelija ei ole tehnyt pyydettyjä tehtäviä eikä osallistunut opintojakson online-tapaamisiin eikä vertaismentorointityöskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 26.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Linda Hublin
 • Marianne Nylund
 • Sirpa Salmela
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Marja Katisko
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Merja Männistö
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Suvi Vierelä
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

22.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

– kehität tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja
– kehität kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua
– osaat analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa 22.8.–15.12.2024.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Diaklessa tämän opintojakson kurssialueella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op, joka vastaa 80 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan ensimmäisen lukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki kurssialueella olevat tehtävät on hyväksytysti suoritettu.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Titta Riihimäki
 • Merja Männistö
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Aika ja paikka

27.9.- 31.12.2024

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

27.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Jari Helminen
 • Hannu Piiroinen
Ryhmät
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida globaaleja ja paikallisia yhteiskunnallisia muutoksia ja eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- analysoida syrjäytymiseen ja osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja prosesseja
- analysoida kompleksisia ilmiöitä ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksia
- soveltaa ja kehittää osallisuutta edistäviä menetelmiä sosiaali- ja terveysalan työssä ja asiakas- ja palveluohjauksessa

Opetusmenetelmät

Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminta perustuu dialogiseen muutospedagogiikkaan. Sen neljä kulmakiveä ovat dialogi (oppiminen osallistumisena), oppiminen tiedonhankintana, oppiminen tiedon luomisena ja muutos. Ylemmissä ammattikorkeakoulutuksissa lähtökohtana on, että käsitteellinen (teoreettinen) tieto, kokemuksellinen tieto ja käytännöllinen osaaminen linkittyvät.

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojaksossa Diakin pedagogiset lähtökohdat on otettu huomioon siten, että opiskelijan yksilöllinen tiedonhankinta, dialogi muiden toimijoiden kanssa ja tiedon luominen yhdessä mahdollistuvat eritoten opintojakson oppimistehtävissä. Opiskelija etsii keskustelu- ja kehittäjäkumppaneita opiskelijakollegoidensa lisäksi omista työorganisaatiostaan ja verkostostaan opintojakson oppimistehtäviin. Oppimistehtävän tekeminen ryhmässä edistää vertaisoppimista ja asiantuntijuuden reflektoimista.

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojakson opetusmenetelmät:

- Verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)
- Ohjattu itsenäinen työskentely (ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä)
- Ryhmätyöskentely (oppimistehtävä)
- Muu yhteistoiminnallinen työskentely ja osaamisen jakaminen opintojakson opiskelijoiden välillä
- Yhteistyö esimerkiksi työelämätahojen tai tutkimus- ja kehittämishankkeiden toimijoiden kanssa opintojakson oppimistehtävän tekemisessä

Aika ja paikka

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen -opintojakson aikaan sidottu verkkovälitteinen opetus ja ohjaus (Zoom)

- 27.8.2024 klo 15–17 (opetus)
- 10.9.2024 15–18 (opetus)
- 24.9.2024 klo 16–17 (oppimistehtävän ohjaus)
- 8.10.2024 klo 15–18 (opetus)

Opintojakson laajuus on viisi opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää, jolloin opintojakson kokonaistuntimäärä on 135 tuntia. Suuri osa opintojaksosta toteutuu opiskelijan itsenäisenä ja opiskelijakollegoista muodostuvassa ryhmässä tapahtuvana opiskeluna ja oppimisena sekä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisenä vertaisten kesken.

Oppimateriaalit

Opintojakson keskeinen kirjallisuus

Alahuhta, M. & Niemelä, E. (2017). Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutuminen - työntekijöiden ja johtavien viranhaltijoiden haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54:2107, s. 6–17. https://doi.org/10.23990/sa.60620

Isola, A., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtasi, S. & Keto-Tokoi, A. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. (Työ-paperi33/2017). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-917-0

Kainulainen, S. (Ed.). (2023). In the Backyard of Finnish Happiness – Empirical Observations from the Happiest Country on Earth. (Diak Publications 4). Diaconia University of Applied Sciences. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-426-8

Ristikari, T., Törmäkangas, L., Lappi, A., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Merikukka, M., Hautakoski, A., Pekkarinen, E. & Gussler, M. (2016). Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 syntyneistä nuorista aikuisista. (Raportti 9). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/handle/10024/130947

Saari, J. (2015). Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus. Linkki e-kirjaan (Ellibs-kokoelma, lataus HAKA-tunnuksella). Painettu version teoksesta Diakin kirjastossa. https://diak.finna.fi/Record/diana.106172

Lisäksi opintojaksolla käytetään vaihtoehtoista kirjallisuutta ja tutkimusta, jonka opiskelija valitsee oppimistehtäviensä sisällön perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa käyttäen työn ja / tai tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), kuten hankkeiden opinnollistamista.

Opinnollistamisen ideana on työn tekemiseen tai TKI-toimintaan osallistumisen ja opintojen joustava yhdistäminen. Lähtökohtana on ajatus, että työtä tekemällä tai TKI-toimintaan osallistumalla opitaan ja kehitytään monipuolisesti.

Opinnollistaen opintojakson suorittava opiskelija sopii ennen opintojakson alkamista sekä työnantajan tai TKI-toiminnan edustajan että YAMK-koulutuksensa ryhmävastaavan kanssa opinnollistamisesta. Yhdessä sovitaan, käyttäen opintojakson osaamistavoitteita, mitä osaamista työssä tai TKI-toiminnassa kertyy, mitä aiheeseen liittyvää teoriatietoa hankintaan työskentelyn lisäksi, ja miten kertyvä osaaminen näytetään.

Opinnollistamisessa voidaan soveltaen käyttää opintojakson ennakko-oppimistehtävää ja oppimistehtävää osaamisen toteen näyttämisessä. Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä tehdään opiskelijakohtaisina suorituksina kiinteässä yhteydessä työhön tai TKI-toimintaan; olennaista on myös vahvan yhteyden luominen tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.

Opiskelija tekee Opinnollistamisen suunnitelma TKI-toiminnassa ja työelämäyhteistyössä -lomakkeen: https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/08/Opinnollistamisen-suunnitelma-TKi-toiminnassa_230821.pdf Lomake toimii vaihtoehtoisen suoritustavan suunnitelmana ja sopimuksena.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson ennakko-oppimistehtävä ja oppimistehtävä linkittyvät sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin, esimerkiksi opiskelijan omaan työhön tai TKI-toimintaan, kuten hankkeisiin.

- Ennakko-oppimistehtävä: Huono-osaisuus ja palveluiden sekä tuen tarpeiden tunnistaminen (opiskelijakohtaisesti tehtävä ennakko-oppimistehtävä)
- Oppimistehtävä: Tapauskuvaus eriarvoisuuteen ja huono-osaisuuteen vaikuttavista tekijöistä (opiskelijaryhmänä tehtävä oppimistehtävä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op (5 x 27 tuntia) = 135 tuntia.

- Aikaan sidottu opetus ja ohjaus sekä niihin liittyvä työskentely (Zoom) 0,5 op
- Ennakko-oppimistehtävä ja siihen liittyvä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen sekä itsenäinen työskentely 1 op
- Oppimistehtävä, ryhmätyöskentely ja siihen liittyvät vertaiskeskustelut sekä tutkimukseen ja kirjallisuuteen perehtyminen 3 op
- Oman oppimisen arviointi ja reflektio 0,5 op

Sisällön jaksotus

- 27.8.2024 klo 15–17 (opetus)
- 5.9.2024 ennakko-oppimistehtävän palautus
- 10.9.2024 15–18 (opetus)
- 24.9.2024 klo 16–17 (oppimistehtävän ohjaus)
- 3.10.2024 oppimistehtävän palautus
- 8.10.2024 klo 15–18 (opetus)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- analysoida globaaleja ja paikallisia yhteiskunnallisia muutoksia ja eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- analysoida syrjäytymiseen ja osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja prosesseja
- analysoida kompleksisia ilmiöitä ja ilmiöiden keskinäisriippuvuuksia
- soveltaa ja kehittää osallisuutta edistäviä menetelmiä sosiaali- ja terveys-alan työssä ja asiakas- ja palveluohjauksessa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutusten yhteisiin arviointikriteereihin.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (10.1.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu, osaamisen yleiset arviointikriteerit YAMK-tutkinnot. Vaativuustaso IV, YAMK (NQF7). Saatavilla https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Opintojakso arvioidaan numeerisesti (1-5) Opintojakson arvosana perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Arviointiasteikko

0-5