Siirry suoraan sisältöön

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
90 op

Yamk Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Yamk Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Jaana Tilli
 • Ville Päivänsalo
Ajoitusryhmät
 • pienryhmä 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 2 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • pienryhmä 3 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
Pienryhmät
 • pienryhmä 1
 • pienryhmä 2
 • pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita
• opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö, talous) oman ammattialansa näkökulmasta sekä kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen
• opiskelija osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä sitoumuksia laajasti: ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä yksilön ja yhteisön välistä suhdetta
• opiskelija ymmärtää keskinäisriippuvuuksien merkityksen sekä suomalaisessa yhteis-kunnassa että globaalisti
• opiskelija ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa ja transnationaalisessa maailmassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itsenäiset reflektiotehtävät
Pienryhmissä tehtävä opintojakson sisältöjä kokoava tehtävä

Aika ja paikka

Ke 23.8 klo 15-18: Orientaatio-opetus
Ma 28.8. klo 15-18: Globaalin ja paikallisuuden keskinäisriippuvuudet
Ma 4.9. klo 15-18: Ihmisen ja luonnon välinen suhde & ihmisen ja yhteisön välinen suhde.
Ke 20.9 klo 15-18: Eri ammattialojen rooli ekososiaalisessa siirtymässä
WEBINAARIT:
ma 9.10 klo 15-18
ma 16.10 klo 15-18 [Ville pois]
to 26.10 klo 15-18

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Varpu Wiens
 • Jaana Tilli
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija osaa jäsentää kansallista hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmiä ekososiaalisessa viitekehyksessä
• opiskelija ymmärtää sosiaaliset oikeudet ja sosiaaliturvan merkityksen ihmisoikeutena ja inhimillisenä toimintamahdollisuutena
• opiskelija ymmärtää ekologisen ja ilmastokriisin yhteyden eriarvoistumiseen ja haavoittuvuuteen globaalissa mittakaavassa

Opetusmenetelmät

Luennot
Työpaja
Webinaarit

Aika ja paikka

Aloitusseminaari
Luento
Luento
Työpaja
Webinaari
Webinaari
Webinaari

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

13.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Varpu Wiens
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää työorientaatiota sekä ammattien itseymmärrystä omalla ammattialallaan
• opiskelija ymmärtää sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöjen merkityksen kestävän hyvinvoinnin kehittämistyössä
• opiskelija tiedostaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavarat ja niiden hyödyntämisen ekologisen tietoisuuden, elinympäristöjen ja lähiyhteisöjen kehittämisen perustaksi
• opiskelija osaa soveltaa horisontaaliseen ja palvelujärjestelmien väliseen yhteistyöhön tähtääviä työmenetelmiä kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi
• opiskelija osaa soveltaa yhteisöjen kanssa tehtävän työn menetelmiä kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi

Opetusmenetelmät

Luennot
Pienryhmätyöskentely
Webinaarit

Aika ja paikka

Aloitusseminaari
Luento
Pienryhmätyöskentely
Luento
Luento
Webinaari
Webinaari
Webinaari

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

04.04.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Jari Helminen

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tutkimusasetelmiin liittyvät lähtökohdat
• osaa hyödyntää annettua määrälliseen ja laadulliseen menetelmään liittyvää kirjallisuutta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa YAMK:n opetussuunnitelmin TUM0005Y21S opintojaksoa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 28.01.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Ville Päivänsalo
 • Arja Koski
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Opetusmenetelmät

1.Ohjattu seminaarityöskentely (suunnitelman esittäminen ja yhden työn opponointi sekä osallistuminen kaikkiin seminaarikertoihin
2. Itsenäinen työskentely
3. Kirjallinen ohjaava palaute
4. Tiedonhakuwebinaarit

Tavoitteet

Opiskelija:

• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.

• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.

• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa

• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.

• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu online-tapaamisina 5.9.2023 - 25.1.2024

Oppimateriaalit

Diakin OSKE-opas 2.0
Muu oppimateriaali on luettavissa Diakle-oppimisalustalla

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä; työtä, toimintaympäristöjä, yhteisöjä ja johtamista kehittäviä tutkimuksia tai kehittämishankkeita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 10 op (=267 tuntia)

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikaan sidottu ohjaus ja opetus:


5.9. klo 15.00 - 18.00 opintojakson orientaatio

12.10. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaarien käynnistyminen

9.11. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari I

5.12. klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari II

25.1.2024 klo 15.00 - 18.00 opinnäytetyöseminaari III

Seminaarityöskentelyn lisäksi opiskelijat saavat sovitusti yhden työkohtaisen ohjauksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu kun opiskelija on osallistunut ohjaukseen seminaariryhmissä ja tehnyt opinnäytetyösuunnitelman (tutkimus-/kehittämissuunnitelma) Diakin ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

07.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Varpu Wiens
 • Marianne Nylund
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Hanna-Leena Huttunen
 • Miina Kaartinen
 • Keijo Piirainen
 • Jari Helminen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

17.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Marianne Nylund
 • Satu Kajander-Unkuri
 • Keijo Piirainen
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Opetusmenetelmät

1) Kirjallisuuskatsaus (tutkimuskysymyksen asettaminen, hakustrategia, kirjallisuushaku)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät)
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (tutkimusasetelma, tutkimuskysymyksen asettaminen, otosstrategia, aineistonkeruu, analyysimenetelmät
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Menetelmät:
Opintojakson infoluento
Avainluennot 5 kpl
Luentotallenteet
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta (palautus 3.12.2023 mennessä)
Verkkotentit 4 kpl
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Verkko-opetus (Diakle)

Oppimateriaalit

Kirjallisuuskatsaus:

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen. S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen. P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25(4), 291?301.

Salminen A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Vaasa. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. (2. korjattu painos). Turun yliopisto.

Laadullinen tutkimusmenetelmä:

Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus.

Ryynänen, S., Rannikko, A., Hakoköngäs, E., Hohenthal, J., Hänninen, V., Hätilä, J., . . . Varjonen, S. (2021). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uud.lait.). Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Määrällinen tutkimusmenetelmä:

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus. Edita.

Nummenmaa, L., Holopainen, M., Pulkkinen, P. & Kimpimäki, K. (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet (1. p.). Sanoma Pro.

Tähtinen, J., Laakkonen, E., Broberg, M. & Tähtinen, R. (2020). Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita (2. uudistettu painos.). Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8091-8

Muu Diaklessa osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien verkkotenttien (2 kpl) vaihtoehtoisena suoritustapana opiskelija voi tehdä kirjallisen soveltavan tehtävän.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkossa olevat tentit opiskelijan oman aikataulun mukaisesti, viimeistään 31.12.2023.
Oppimistehtävä kirjallisuuskatsauksesta, palautus 3.12.2023.
Vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla kirjallisen tehtävän palautus 3.12.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo 27.9.2023 klo 15-16 Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Avainluennot Zoomissa:

4.10. klo 15-16
10.10. klo 15-16
23.10. klo 15-16
24.10. klo 15-16
31.10. klo 15-16

Itsenäinen työskentely 129 tuntia:

1) Kirjallisuuskatsaus 27 tuntia
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus 27 tuntia
4) Tutkimusetiikka 24 tuntia
5) Tutkimuksen luotettavuus 24 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 27.9.2022 aloitusinfolla Zoomissa klo 15-16. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelija suorittaa opintojaksoa Diaklessa itsenäisesti edeten seuraavasti:

1) Kirjallisuuskatsaus (oppimistehtävän palautus 3.12. mennessä)
2) Laadullinen (kvalitatiivinen) tutkimus
3) Määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus
4) Tutkimusetiikka
5) Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman vaatimusten mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja suorittaa hyväksytysti yhden opintojakson suoritteen. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit (4) arviointiasteikko: 0-5
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty/ hylätty

Opintojakson arvosana muodostuu neljän verkkotentin keskiarvosta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa (soveltava kirjallinen tehtävä): Tehtävä sisältää kaksi osiota, jotka kummatkin arvioidaan 0-5 Diakin arviointikriteerien mukaisesti (https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/). Molempien osioiden tulee olla vähintään 1, jotta tehtävä on kokonaisuudessaan hyväksytty.

Opintojakson arvosana vaihtoehtoisen suoritustavan valinneilla muodostuu kahden verkkotentin ja oppimistehtävän kahden osion keskiarvosta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: verkkotenttien keskiarvo 50-59.9% oikein
2: verkkotenttien keskiarvo 60-69.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: verkkotenttien keskiarvo 70-79.9% oikein
4: verkkotenttien keskiarvo 80-89.9% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: verkkotenttien keskiarvo 90-100% oikein
Kirjallisuuskatsauksen oppimistehtävä: hyväksytty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.02.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marianne Nylund
 • Eveliina Hellas
 • Hannu Piiroinen
 • Arja Suikkala
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä asianmukaisesti tiedon hankinnassa ja analysoinnissa.
• osaa soveltaa osallistavan tutkimuksen menetelmiä käytännössä.
• osaa analysoida, tulkita ja raportoida TKI-toiminnan tuloksia ja niiden sovellusmahdollisuuksia käytännössä.
• noudattaa hyvän ja vastuullisen tieteellisen käytännön, tietosuojan ja tutkimusetiikan periaatteita.
• osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita TKI-toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Sisältö:
Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännössä
Osallistavan tutkimuksen menetelmät ja soveltaminen käytännössä
Hyvä tieteellisen käytäntö, tietosuoja, eettisyys ja luotettavuus käytännössä
Avoin tiede ja tutkimus

Menetelmät:
Luentotallenteet
Oppimistehtävät
Työpajatyöskentely
Opintopiirityöskentely
Itsenäinen työskentely

Aika ja paikka

Opintojakson opetus tapahtuu verkossa, jonne on pääsy Diakle-alustan kautta.

Opintojakson ajankohta: 29.2.-19.5.2024

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Oppimateriaalit

Heikkilä (2014). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Nummenmaa, Holopainen, & Pulkkinen (2014). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere University Press.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi.
Valli, R., Aaltola, J., Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus

Diaklessa oleva materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen työskentely oman aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyössä käytettyihin menetelmiin liittyvä kysely on tehtävä 13.3.2024 mennessä.

Tehtävien palautuspäivät:

9.4. Etiikka-tehtävä

19.5. Analyysitehtävä

Myöhässä palautettavien tehtävien palautuspäivät menevät Diakin rästitenttipäivien mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aloitusinfo Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon 29.2.2024 ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Aloitusinfo: 2 tuntia
Opintopiirityöskentely: 6 tuntia
Työpajatyöskentely: 3 tuntia
Itsenäinen työskentely 124 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitusinfo Zoomissa. Aloitusinfo on pakollinen.

Orientaatioluennon jälkeen työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että opiskelijoista koostuvissa opintopiireissä. Opintopiireissä valmistellut tuotokset esitellään ja käydään läpi työpajassa, jossa on mukana opintojakson lehtori.

Opiskelijat tuottavat itsenäisesti kaksi omaan opinnäytetyöhön liittyvää tehtävää, joiden palautuspäivät sijoittuvat hutikuulle ja toukokuulle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan katsotaan osallistuvan opintojakson opetukseen toteutussuunnitelman mukaisesti, kun hän osallistuu aloitusinfoon ja vastaa 13.3. mennessä Diaklessa olevaan kyselyyn opinnäytetyönsä menetelmistä. (Tutkintosääntö 15§)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

Diakin yleiset arviointikriteerit (YAMK).
https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/#ba5d9f7a

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Sonja Hyrkkö
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Jaana Tilli
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita
• opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö, talous) oman ammattialansa näkökulmasta sekä kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen
• opiskelija osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä sitoumuksia laajasti: ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä yksilön ja yhteisön välistä suhdetta
• opiskelija ymmärtää keskinäisriippuvuuksien merkityksen sekä suomalaisessa yhteis-kunnassa että globaalisti
• opiskelija ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa ja transnationaalisessa maailmassa

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot
Pienryhmätyöskentely
Webinaarit

Aika ja paikka

20.8.2024-3.11.2024

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Varpu Wiens
 • Ville Päivänsalo
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää teoreettista käsitteistöä sekä työorientaatiota käytäntöön
• opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia
• opiskelija osaa kehittää omaa ammattialaansa huomioiden kestävän kehityksen ulottuvuudet (hyvinvointi, ympäristö, talous)
• opiskelija osaa lisätä omalla ammattialallaan tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista ja kestämättömistä rakenteista sekä osallistuu paikalliseen ja globaaliin keskusteluun kestävän kehityksen teemoihin liittyen

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot
Työpajat
Webinaarit

Aika ja paikka

16.9.2024 - 6.12.2024

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

12.09.2024 - 26.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Linda Hublin
 • Marianne Nylund
 • Sirpa Salmela
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Marja Katisko
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Merja Männistö
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Suvi Vierelä
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 19.01.2025

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Minna Valtonen
 • Titta Riihimäki
 • Marianne Nylund
 • Varpu Wiens
 • Jaana Tilli
 • Ari Nieminen
 • Susanna Kallakorpi
 • Päivi Thitz
 • Reija Paananen
 • Heidi Zitting
 • Hannu Piiroinen
 • Marja Katisko
 • Sakari Kainulainen
 • Lena Segler-Heikkilä
 • Arja Koski
 • Ville Päivänsalo
 • Miina Kaartinen
 • Jari Helminen
Ryhmät
 • Y-S23termo
  Y-S23termo
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Tavoitteet
Opiskelija
• osaa soveltaa asianmukaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa työelämän muuttuviin kehittämistarpeisiin vastaamiseksi erilaisissa TKI-hankkeissa.
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä järjestelmällisesti ja eettisesti TKI-hankkeissa.
• toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti TKI-toiminnassa yhteistyötahojen ja organisaatioiden kanssa.
• osaa raportoida ja levittää TKI-toiminnan tuloksia.
• osaa arvioida kriittisesti TKI-toiminnan tuloksia työelämän käytäntöjen kehittämisessä ja uudistamisessa.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka
Opettaja
 • Atte Kollanus
Ryhmät
 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
– osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Opintojakson oppimistehtävät kytketään opinnäyteyöhön.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on linkitetty ja julkaistu opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 2 op, joka vastaa työmäärältään 53 tuntia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla
Opettaja
 • Marja Katisko
 • Titta Riihimäki
 • Merja Männistö
 • Susanna Kallakorpi
Ryhmät
 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Aika ja paikka

27.9.- 31.12.2024

Arviointiasteikko

0-5